Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/04/2006
I. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно становището на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за преодоляване на последиците от наводненията в район "Нови Искър", в т.ч. и квартал Гниляне, София.


II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Решението на Управителния съвет на НК "Железопътна инфраструктура" да прехвърли своите дялове във "ФАЕ - СОФИЯ" ООД и предложи на Общото събрание на дружеството да вземе решение за прехвърляне на дяловете на НК "Железопътна инфраструктура".
2. Въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми в организацията на техническите прегледи на МПС в обществения транспорт.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията на правителството и на Министерството на транспорта за преодоляване изоставането в строителството на националната инфраструктура и план за действие на два от най-важните транспортни проекта за страната ни - летище "София" и ж.п. линията "Пловдив - Свиленград" след последните събития на летището и решението на ВАС за железопътния проект.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно инвестиционната политика за модернизация на железопътната инфраструктура през 2006 г.
5. Питане от н.п. КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ относно хармонизирането на българското законодателство в областта на автомобилния транспорт с това на Европейския съюз.
6. Питане от н.п. АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в частта "таксиметрови превози" и обществения резонанс в периода от приемането му досега.
7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договорите за реконструкция на Летище София.
8. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно железопътния участък Кюстендил - Гюешево.
9. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост.
10. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно забавяне строителството на "Дунав мост - 2" Видин - Калафат.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта при разпределението на многостранните и многократни разрешителни (ЕКМТ/СЕМТ) за международен превоз на товари по шосе.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно "изтичане" на информация в интернет от Министерството на вътрешните работи.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадрова промяна в РДВР - Кърджали.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно работа с класифицирана информация и достъп на гражданите до нея.
4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно нанесен побой от служители на РДВР-Кърджали на Митко Иванов Ванчев.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи при събиране на такси срещу предоставяне на табели с регистрационен номер.


IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предоставянето на сграда, публична държавна собственост, на Софийски градски съд.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно предприети мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по чл. 169 от Закона за устройство на територията.
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно финансова децентрализация в България.
4. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите.


V. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно поредното обгазяване на Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно фактическата неизпълнимост на Решение на Министерски съвет № 883 от 18 ноември 2005 г.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на нарушеното екологично равновесие в планинските и полупланински райони.
4. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно прекратяване на финансирането на Държавно-дренажна канализационна система гр. Мизия.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно събирането и разходването на продуктова такса за опаковки през 2004 и 2005 година.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно спазване на Закона за тютюна и тютюневите изделия относно изкупуването на тютюна от реколта 2005.
2. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно поощряване от Министерството на земеделието и горите на нелоялна конкуренция при осигуряване на дървесина за дървопреработвателни предприятия.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно критерии за избор на изпълнител по обявената обществена поръчка на Министерството на земеделието и горите за "Доставка и инсталиране на офис оборудване за нуждите на Министерството на земеделието и горите".
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо забавяне изграждането на осемте гранични пункта за ветеринарен контрол на България - бариери на външната граница на Европейстия съюз и неусвояването на европарите за тази цел по финансов меморандум за 2002 г.
5. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно работата на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".
6. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно заплахата от изключването на Република България от политиката на Европейския съюз във ветеринарната област заради неизпълнени ангажименти.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно спазване на трудовото законодателство.
2. Питане от н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно социалното и пенсионното осигуряване на преселилите се в страната българи, живяли в бившите съветски републики.
3. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие.


VIII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно нарушения на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.
2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно бъдещето на онкологичната помощ в Република България.
3. Питане от н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ресурсната и нормативна обезпеченост на реформата в системата на спешната медицинска помощ.


IX. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно преразпределение през бюджета и излишък през 2005 г. и 2006 г.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно искания за увеличаване на здравната вноска през 2007 г.
3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно продажбата на горива, освободени от митни сборове и данъци на територията на Република България.
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно фирмите получили средства за компенсиране на щетите от наводненията.
5. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно оказана помощ на Министерството на финансите от Шимон Шевес.
6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно взаимоотношения на Министерство на финансите с фирма "RSLB Partners" и лицето Шимон Шевес.


X. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно произнасяне на присъда във Великотърновския районен съд без призоваване на подсъдимия.


XI. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за осигуряване на безопасност в АЕЦ "Козлодуй".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на питане от народния представител Николай Камов;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Анастасия Мозер;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на питане от народния представител Борислав Китов;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Ива Станкова;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на 2 питания от народните представители Евдокия Манева, и Яне Янев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Силвия Стойчева, се отлага отговор на нейн въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради ангажименти и срещи с официална правителствена делегация на Република Гърция, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Общ брой: 22 ( писмени: 16 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 4
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 0 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно необходимост от усъвършенстване на подзаконовата нормативна база за подпомагане на самотни майки (връчен на 14.04.2006).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно степента на усвояване на средствата, отпуснати за преодоляване на щетите от наводненията (връчен на 14.04.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възстановителните работи за преодоляване на последиците от бедствията и наводненията в Пазарджишкия регион (връчен на 28.04.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно издаване на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства (връчен на 14.04.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно размера на предоставените средства на държавните органи за възстановяване на щетите от наводненията (връчен на 14.04.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно действията на МВР спрямо лица доказано занимаващи се със сводничество (връчен на 14.04.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно степента на усвояване на средствата, отпуснати за преодоляване на щетите от наводненията (връчен на 14.04.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно мотиви на Министерство на отбраната за придобиване на българско гражданство от чужденец (връчен на 14.04.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство в обществено - озеленени площи (връчен на 14.04.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно степента на усвояване на средствата, отпуснати за преодоляване на щетите от наводненията (връчен на 14.04.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно учредяване на право на ползване върху площи на Държавен горски фонд на Държавно лесничейство Ивайловград (връчен на 14.04.2006).
===
Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно становището на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за преодоляване на последиците от наводненията в район "Нови Искър", в т.ч. и квартал Гниляне, София.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно "изтичане" на информация в интернет от Министерството на вътрешните работи.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на въпрос на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми в организацията на техническите прегледи на МПС в обществения транспорт.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията на правителството и на Министерството на транспорта за преодоляване изоставането в строителството на националната инфраструктура и план за действие на два от най-важните транспортни проекта за страната ни - летище "София" и ж.п. линията "Пловдив - Свиленград" след последните събития на летището и решението на ВАС за железопътния проект.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно инвестиционната политика за модернизация на железопътната инфраструктура през 2006 г.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ относно хармонизирането на българското законодателство в областта на автомобилния транспорт с това на Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в частта "таксиметрови превози" и обществения резонанс в периода от приемането му досега.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договорите за реконструкция на Летище София.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Решението на Управителния съвет на НК "Железопътна инфраструктура" да прехвърли своите дялове във "ФАЕ - СОФИЯ" ООД и предложи на Общото събрание на дружеството да вземе решение за прехвърляне на дяловете на НК "Железопътна инфраструктура".
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта при разпределението на многостранните и многократни разрешителни (ЕКМТ/СЕМТ) за международен превоз на товари по шосе.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно забавяне строителството на "Дунав мост - 2" Видин - Калафат.
Устен отговор в заседанието на 14.04.2006 на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно железопътния участък Кюстендил - Гюешево.

Форма за търсене
Ключова дума