Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/06/2006
Начало - 9.00 часа

I. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изплащане на трудовите възнаграждения на служителите в "Български държавни железници".
2. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно ремонт на жп гари на територията на област Перник.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Закона за автомобилните превози.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията при проучване на лицата за надеждност за работа с класифицирана информация.


III. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно фактическата неизпълнимост на Решение на Министерски съвет № 883 от 18 ноември 2005 г.
2. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на нарушеното екологично равновесие в планинските и полупланински райони.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно прекратяване на финансирането на Държавно-дренажна канализационна система гр. Мизия.
4. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно събирането и разходването на продуктова такса за опаковки през 2004 и 2005 година.
5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно заплахата от унищожаване на Иракли - потенциална защитена зона от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
6. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите за опазване на Кресненския пролом.
7. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно работата на РИОСВ - град Пазарджик.
8. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно депониране на забранени отпадъци в страната.
9. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно процедурата за приемане на ДОВОС за изграждане на мини ВЕЦ "Земен" на р. Струма в землищата на с. Ръждавица и с. Полска Скакавица, община Кюстендил, в непосредствена близост до Скакавски водопад.
10. Питане от н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА и НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно многократното запрашване на пернишките квартали Калкас, Тева, Мошино и Изток от шламохранилището на ТЕЦ - "Република" гр. Перник.


IV. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно календар за гостуванията на Тракийското съкровище в чужбина.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно състоянието на държавното предприятие "Държавно парична предметна лотария".


VI. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно произнасяне на присъда във Великотърновския районен съд без призоваване на подсъдимия.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на препоръката на Европейската Комисия по глава Правосъдие и вътрешни работи.
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно спазване на законовите срокове за движение на делата.
4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно взетите мерки в борбата с корупцията.


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно продължаващото строителство в имот № 1533, община Балчик, без извършването на необходимите укрепителни работи за локално свлачище.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране и противодействие на безконтролното застрояване в паркове, зелени площи и междублоковите пространства в големите градове.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно промени в програмата на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане и въвеждане в експлоатация на граничните връзки между България и Гърция.
4. Питане от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно продължаване на изграждането на автомагистрала "Хемус" и подобряване на връзките на гр. Плевен със столицата.
5. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно затваряне на пътни участъци и отклоняване на автомобилното движение по обходни маршрути.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министърът на отбраната Веселин Близнаков е поискал отлагане със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Николай Камов.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Александър Праматарски към заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин;
- въпрос от народния представител Анастасия Мозер към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради участие в поклонението на връх Околчица на 2 юни т.г. в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
Поради участие в Международен ядрен форум "Атомна енергетика и екология", в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на вътрешните работи Румен Петков, министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, и министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 30 ( писмени: 22 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 19 ( писмени: 11 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 4
ДПС: 2
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 10
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно побой над дете в детска градина в с. Садово, община Х аджидимово (връчен на 02.06.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно забавяне насрочване на дело (връчен на 02.06.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно финансиране през 2006 г. на обекти за подобряване на инфраструктурата в Община Генерал Тошево, област Добрич (връчен на 02.06.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологични изисквания към общите устройствени планове за Черноморското крайбрежие (връчен на 02.06.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно регистрирането на антираковото лекарство "Антималигноцит" (връчен на 02.06.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно мерките, предприемани от Министерството на финансите за ограничаване на възможности за корупционни практики в данъчната администрация (връчен на 02.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изготвянето от Министерство на финансите на методика за установяване на актуална стойност на български имуществени претенции (връчен на 02.06.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно дейността на Държавно лесничейство - Троян (връчен на 02.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА относно получаването на депозитарни разписки дадени за компенсиране на невърнати земи отнети от Румъния през време на окупацията (връчен на 02.06.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно финансиране на проект Преустройство на сграда в "Дом за възрастни хора и инвалиди" - гр. Бяла, област Русе, от Социално-инвестиционния фонд (връчен на 02.06.2006).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно преговорите за уреждане на насрещните имуществени претенции между Република България и Република Турция (връчен на 02.06.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно даване на достъп до информация от архива на МВР (връчен на 02.06.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно продължаващо неизпълнение от ИА "Пътища" на Договор С-10/20.08.2003 г. за рехабилитация на пътен участък в района на гр. Свищов (връчен на 02.06.2006).Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно рекламна кампания на Националната агенция по приходите (връчен на 02.06.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно финансиране на проекти за преработка на селскостопански отпадъци (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно проблемите, които възникват във връзка с Инвестиционното предложение на "Челопеч Майнинг" (връчен на 02.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно пречиствателна станция в с. Равда, община Несебър (връчен на 02.06.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно информация за движение по водени наказателни производства (връчен на 02.06.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно ползването на годишен отпуск за трудов стаж (връчен на 02.06.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно прекратяване дейността на висши учебни заведения (връчен на 02.06.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изпълненията на влезли в сила решения на съда от Второ РПУ - гр. Варна (връчен на 02.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно бездействие на РДВР - Габрово (връчен на 02.06.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно някои негативни процеси, развиващи се във фирма "Метални конструкции - холдинг" ЕАД-София (връчен на 02.06.2006).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията при проучване на лицата за надеждност за работа с класифицирана информация.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно състоянието на държавното предприятие "Държавно парична предметна лотария".

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно произнасяне на присъда във Великотърновския районен съд без призоваване на подсъдимия.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно взетите мерки в борбата с корупцията.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на препоръката на Европейската Комисия по глава Правосъдие и вътрешни работи.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изплащане на трудовите възнаграждения на служителите в "Български държавни железници".
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно ремонт на жп гари на територията на област Перник.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Закона за автомобилните превози.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно продължаващото строителство в имот № 1533, община Балчик, без извършването на необходимите укрепителни работи за локално свлачище.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране и противодействие на безконтролното застрояване в паркове, зелени площи и междублоковите пространства в големите градове.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите за опазване на Кресненския пролом.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно фактическата неизпълнимост на Решение на Министерски съвет № 883 от 18 ноември 2005 г.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно прекратяване на финансирането на Държавно-дренажна канализационна система гр. Мизия.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на нарушеното екологично равновесие в планинските и полупланински райони.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно събирането и разходването на продуктова такса за опаковки през 2004 и 2005 година.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА и НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно многократното запрашване на пернишките квартали Калкас, Тева, Мошино и Изток от шламохранилището на ТЕЦ - "Република" гр. Перник.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно заплахата от унищожаване на Иракли - потенциална защитена зона от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно работата на РИОСВ - град Пазарджик.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно процедурата за приемане на ДОВОС за изграждане на мини ВЕЦ "Земен" на р. Струма в землищата на с. Ръждавица и с. Полска Скакавица, община Кюстендил, в непосредствена близост до Скакавски водопад.
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно депониране на забранени отпадъци в страната.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 02.06.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно календар за гостуванията на Тракийското съкровище в чужбина.

Форма за търсене
Ключова дума