Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/02/2008
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно възможността на българските дипломатически представителства да подпомагат български граждани при извънредни ситуации.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно размера на стипендиите за отличен успех на учениците, настанени в Домове за деца, лишени от родителски грижи, които се обучават в така нар. училища интернати, както и за месечния размер на джобните пари, за децата в тези домове.
2. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно необявяване на свободни места в системата на образованието и назначаване на хора без необходимия ценз и професионална квалификация.
3. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно проведеното общо събрание за избор на ръководни органи на историко-правния факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" в гр. Благоевград.


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преустановяване на корупционните практики в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и работата на създадения преди година Междуведомствен съвет по въпросите на Военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната със съпредседатели - министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и министъра на отбраната Веселин Близнаков.


IV. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изготвяне на нормативни актове към Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.
2. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на българското правителство по предложените на Европейската комисия правила за либерализиране на производството и преноса на енергия.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол на подписания договор между НЕК и "Атомстройекспорт" за строителството на АЕЦ "Белене".


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за избягване на конфликт на интереси в дейността на висш служител във фонд "Републиканска пътна инфраструктура".


VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на министерството по отношение на незаконното строителство в защитените територии.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно съмнения за нерегламентирано използване на водите на река Черни Вит.
3. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно опазване на околната среда при строителните работи на пътя Симитли - Банско.
4. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно обгазяване на населени места от Старозагорска област, извършено на 11 януари 2008 г..


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приватизацията на болниците.
2. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовата политика на Министертвото на здравеопазването.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ относно финансовото състояние на УМБАЛ "Св. Георги" в град Пловдив.
4. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно мястото и ролята на медицинските фелдшери в системата на здравеопазването.
5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възможността за експериментално лечение на болни от рак в напреднал стадии с нова ваксина.
6. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ и СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ относно допълнително финансиране на "МБАЛ РАДОМИР" ЕООД.
7. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания.


VIII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно решение за прехвърляне на имот в с. Николово в собственост на Община Русе.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и продоволствието за развитие на българското млекопризводство.


IX. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерство на труда и социалната политика към децата с умствени и физически разстройства, настанени в специализирани домове в страната.
2. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно спазването на трудовото и социално законодателство от страна на "АТЕС" ЕООД, гр. Казанлък.
3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на децата с трайни увреждания, отглеждани в специализирани домове и в приемни семейства. Стратегия за оптимизиране на домовете за деца с тежки увреждания и в неравностойно положение.


X. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно дейност, осъществявана при конфликт на интереси от лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на културата.


XI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отпуснати средства от бюджетния излишък за 2007 г., за сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно скандалното изразходване на 1 250 000 лева.
3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно конкурса за Председател на Държавната комисия по хазарта.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преодоляване влошаването на макроикономическите показатели на страната - растящ дефицит по текущата сметка, висока инфлация и брутен външен дълг като основна спънка пред влизането на България в Еврозоната.
5. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.
6. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно икономическото развитие на България през 2008 г.


XII. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно присъединяването на Република България към Шенгенското споразумение.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно превишаване на власт от служител на Министерството на вътрешните работи.
3. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно статута на Главна дирекция "Гранична полиция".


XIII. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно действието на Търговския регистър.
2. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно практиката в съдебната власт при неизпълнение на съдебен акт.
3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно множество проблеми с търговската регистрация в София.


XIV. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за създаване условия за ползване услугите на електронното правителство от максимален брой потребители.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на министерството по отношение на съхраняване достойнството на държавните и национални символи от държавната администрация.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Атанас Атанасов относно изразходени средства за командироване на министрите в чужбина;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Атанаска Тенева относно завършване на преписка и закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната от Георги Николов Гангов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов относно оценка на въздействие върху околната среда на участъци от АМ "Тракия".
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Евдокия Манева, се отлага отговор на нейно питане относно политиката на МОСВ по прилагането на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и не могат да отговорят:
1. Министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на питане от народния представител Евгени Чачев относно политиката на министерството за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти.
2. Министърът на отбраната Веселин Близнаков на:
- въпрос от народния представител Станчо Тодоров относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения;
- въпрос от народния представител Павел Шопов относно кражбите на танкове "Майбах" от укрепената линия "Крали Марко";
- питане от народния представител Станчо Тодоров относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на България по стратегически план 2015 г.;
- питане от народния представител Йордан Бакалов относно модел за кадрово развитие на военнослужещите в Българската армия, разработен от ГЩ и предстоящите съкращения на офицери и сержанти;
- питане от народния представител Константин Димитров относно политиката на българското правителство за оползотворяване на излишното или морално-технологично остарели въоръжение/техника и боеприпаси, с които разполага целия сектор за национална сигурност;
- питане от народния представител Константин Димитров относно политиката на правителството за интегриране на системите за управление в целия сектор на сигурност.
Общ брой: 18 ( писмени: 8 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 9 ( писмени: 2 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 2
ДПС: 2
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 1
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно резултат от образувано дознание (връчен на 08.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно разрешителните за постоянно пребиваване на индийски граждани на основание чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (връчен на 08.02.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно възможността за освобождавене на доставки от ДДС за научните организации (връчен на 08.02.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно положението на децата без лични данни настанени в домове (връчен на 08.02.2008).
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно критерии, използвани в Оперативната програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (връчен на 08.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно Приоритет № 3 Оперативната програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (връчен на 08.02.2008).
Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ КИТОВ относно проблеми, свързани с придобиването на патентни права на фармацефтични продукти в Република България(връчен на 08.02.2008).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно възможността на българските дипломатически представителства да подпомагат български граждани при извънредни ситуации.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно размера на стипендиите за отличен успех на учениците, настанени в Домове за деца, лишени от родителски грижи, които се обучават в така нар. училища интернати, както и за месечния размер на джобните пари, за децата в тези домове.
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно необявяване на свободни места в системата на образованието и назначаване на хора без необходимия ценз и професионална квалификация.
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно проведеното общо събрание за избор на ръководни органи на историко-правния факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" в гр. Благоевград.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преустановяване на корупционните практики в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и работата на създадения преди година Междуведомствен съвет по въпросите на Военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната със съпредседатели - министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и министъра на отбраната Веселин Близнаков.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за избягване на конфликт на интереси в дейността на висш служител във фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно обгазяване на населени места от Старозагорска област, извършено на 11 януари 2008 г..
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на министерството по отношение на незаконното строителство в защитените територии.
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно съмнения за нерегламентирано използване на водите на река Черни Вит.
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно опазване на околната среда при строителните работи на пътя Симитли - Банско.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приватизацията на болниците.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на питане на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на българското правителство по предложените на Европейската комисия правила за либерализиране на производството и преноса на енергия.
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол на подписания договор между НЕК и "Атомстройекспорт" за строителството на АЕЦ "Белене".
Устен отговор в заседанието на 08.02.2008 на въпрос на н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изготвяне на нормативни актове към Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.

Форма за търсене
Ключова дума