Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/02/2008
Начало - 9.00 часа

I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката относно българските училища в чужбина.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ относно проблеми в българските държавни училища в чужбина.


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовата политика на Министертвото на здравеопазването.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ относно финансовото състояние на УМБАЛ "Св. Георги" в град Пловдив.
3. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно мястото и ролята на медицинските фелдшери в системата на здравеопазването.
4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възможността за експериментално лечение на болни от рак в напреднал стадии с нова ваксина.
5. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ и СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ относно допълнително финансиране на "МБАЛ РАДОМИР" ЕООД.


III. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно дейност, осъществявана при конфликт на интереси от лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на културата.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отпуснати средства от бюджетния излишък за 2007 г., за сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно скандалното изразходване на 1 250 000 лева.
3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно конкурса за Председател на Държавната комисия по хазарта.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преодоляване влошаването на макроикономическите показатели на страната - растящ дефицит по текущата сметка, висока инфлация и брутен външен дълг като основна спънка пред влизането на България в Еврозоната.
5. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно икономическото развитие на България през 2008 г.


V. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно спазването на трудовото и социално законодателство от страна на "АТЕС" ЕООД, гр. Казанлък.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на децата с трайни увреждания, отглеждани в специализирани домове и в приемни семейства. Стратегия за оптимизиране на домовете за деца с тежки увреждания и в неравностойно положение.
3. Питане от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно Националния план по заетост.
4. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА и АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване трудова заетост на хората с увреждания.


VI. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно присъединяването на Република България към Шенгенското споразумение.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно превишаване на власт от служител на Министерството на вътрешните работи.
3. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно статута на Главна дирекция "Гранична полиция".
4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно охранителна дейност на ГД "Жандармерия".
5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно Наредба № 40 на МВР от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.
6. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно изплащане на глобите към КАТ, регистрирани чрез видео-наблюдение.


VII. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за създаване условия за ползване услугите на електронното правителство от максимален брой потребители.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на министерството по отношение на съхраняване достойнството на държавните и национални символи от държавната администрация.


VIII. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения.
2. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на РБългария по стратегически план 2015 г..
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно модел за кадрово развитие на военнослужещите в Българската армия, разработен от ГЩ и предстоящите съкращения на офицери и сержанти.
4. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство за интегриране на системите за управление в целия сектор на сигурност.
5. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство за оползотворяване на излишното или морално-технологично остарели въоръжение/техника и боеприпаси, с които разполага целият сектор за национална сигурност.
6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно кражбите на танкове "Майбах" от укрепената линия "Крали Марко".


IX. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти и необходимостта от обявената прозрачност за осъществяването на обществен контрол върху изпълнението им.


X. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно Законопроект за водоснабдяването и канализацията.


XI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно решение за прехвърляне на имот в с. Николово в собственост на Община Русе.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и продоволствието за развитие на българското млекопризводство.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
1. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин на:
- въпрос от народния представител Йордан Величков относно антибългарската кампания в Скопие;
- въпрос от народния представител Христо Попов относно позицията на Република България по отношение независимостта на Косово;
- въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Костов, Елиана Масева и Евдокия Манева относно замяна на държавни земи, както и земи и гори от горския фонд.
2. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров на:
- въпрос от народния представител Евдокия Манева относно метали, определящи стратегическите интереси на Република България;
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно оправомощаване на юридически лица за проверка на средства за измерване.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мария Капон, се отлагат отговорите на:
- питане към заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев относно въвеждане на антирискова карта за превенция от отвличане и трафик на деца;
- питане към министъра на финансите Пламен Орешарски относно въвеждане на пул срещу катастрофични рискове;
- питане към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски относно политиката на министерството по диагностицирането и лечението на генетични заболявания.
Поради отсъствие от страната, в заседанието не могат да присъстват и не могат да отговорят:
1. Министър-председателят на Република България Сергей Станишев на:
- въпрос от народния представител Атанас Атанасов относно изразходени средства за командироване на министрите в чужбина;
- въпрос от народния представител Нено Димов относно резултати от проверка на Патентното ведомство;
- въпрос от народния представител Антонела Понева относно обжалване на решение на ВАС от Министерския съвет.
2. Министърът на правосъдието Миглена Тачева на:
- въпрос от народния представител Елиана Масева относно практиката в съдебната власт при неизпълнение на съдебен акт;
- въпрос от народните представители Екатерина Михайлова и Елиана Масева относно действието на Търговския регистър;
- въпрос от народния представител Мартин Димитров относно множество проблеми с търговската регистрация в София.
Поради отпуск, в заседанието не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров и не може да отговори на питане от народния представител Евдокия Манева относно извършване на ОВОС.
Общ брой: 12 ( писмени: 6 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 0 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Допълнителна информация към писмени отговори на въпроси от н.п. Иван Николаев Иванов към министър Румен Петков, № 854-06-44 (връчен на 15.02.2008).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно статута на Храм-паметника Шипка (връчен на 15.02.2008).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изплащане на полагащото се възнаграждение на адвокат Вретенарска от гр. Благоевград (връчен на 15.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движението по досъдебно производство (връчен на 15.02.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно оценка за въздействие върху околната среда на участъци от АМ"Тракия" (връчен на 15.02.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно плащане на здравни и социални осигуровки при авторски договори (връчен на 15.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно провеждането на конкурси за заемане на длъжности в НАП (връчен на 15.02.2008).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА относно завършване на преписка и закупуване на жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната от Георги Николов Гангов (връчен на 15.02.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно метали, определящи стратегическите интереси на България (връчен на 15.02.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по лекарствоснабдяването изразена с приетата от Министерски съвет "Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък", на 29.11.2007 г (връчен на 15.02.2008).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката относно българските училища в чужбина.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ относно проблеми в българските държавни училища в чужбина.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преодоляване влошаването на макроикономическите показатели на страната - растящ дефицит по текущата сметка, висока инфлация и брутен външен дълг като основна спънка пред влизането на България в Еврозоната.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отпуснати средства от бюджетния излишък за 2007 г., за сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно конкурса за Председател на Държавната комисия по хазарта.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно скандалното изразходване на 1 250 000 лева.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно икономическото развитие на България през 2008 г.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно статута на Главна дирекция "Гранична полиция".
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно превишаване на власт от служител на Министерството на вътрешните работи.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно Националния план по заетост.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА и АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване трудова заетост на хората с увреждания.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на децата с трайни увреждания, отглеждани в специализирани домове и в приемни семейства. Стратегия за оптимизиране на домовете за деца с тежки увреждания и в неравностойно положение.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ относно финансовото състояние на УМБАЛ "Св. Георги" в град Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възможността за експериментално лечение на болни от рак в напреднал стадии с нова ваксина.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовата политика на Министертвото на здравеопазването.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно мястото и ролята на медицинските фелдшери в системата на здравеопазването.
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ и СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ относно допълнително финансиране на "МБАЛ РАДОМИР" ЕООД.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 15.02.2008 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно дейност, осъществявана при конфликт на интереси от лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на културата.

Форма за търсене
Ключова дума