Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/02/2008
Точка първа
Разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост.

Точка втора
Отговори на въпроси и питания

I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно изразходени средства за командироване на министрите в чужбина.
2. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно резултати от извършена проверка на Патентното ведомство.
3. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно пропуска на Министерския съвет да обжалва решение на ВАС, постановено на 22.10.2007 г., с което бяха отменени текстове от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с ПМС №364/27.12.2006 г..


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно антибългарската кампания в Скопие и позицията на българското правителство по кандидатурата на Република Македония за член на НАТО и Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно позицията на Република България по отношение независимостта на Косово.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането в употреба на антирискова карта за превенция на риска от отвличане и трафик на деца.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно присъединяването на Република България към Шенгенското споразумение.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно охранителна дейност на ГД "Жандармерия".
3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно Наредба № 40 на МВР от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.
4. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно изплащане на глобите към КАТ, регистрирани чрез видео-наблюдение.


V. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения.
2. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на РБългария по стратегически план 2015 г..
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно модел за кадрово развитие на военнослужещите в Българската армия, разработен от ГЩ и предстоящите съкращения на офицери и сержанти.
4. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство за интегриране на системите за управление в целия сектор на сигурност.
5. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство за оползотворяване на излишното или морално-технологично остарели въоръжение/техника и боеприпаси, с които разполага целият сектор за национална сигурност.
6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно кражбите на танкове "Майбах" от укрепената линия "Крали Марко".


VI. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно действието на Търговския регистър.
2. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно практиката в съдебната власт при неизпълнение на съдебен акт.
3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно множество проблеми с търговската регистрация в София.


VII. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за създаване условия за ползване услугите на електронното правителство от максимален брой потребители.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на министерството по отношение на съхраняване достойнството на държавните и национални символи от държавната администрация.


VIII. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти и необходимостта от обявената прозрачност за осъществяването на обществен контрол върху изпълнението им.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно мостовите и фериботни връзки между Република България и Република Румъния.
3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.


IX. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно Законопроект за водоснабдяването и канализацията.
2. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно състоянието на съществуващите пътища от републиканската пътна мрежа, в частност спазването на европейските норми за чистота на пътя.


X. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите по прилагането на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине".


XI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно решение за прехвърляне на имот в с. Николово в собственост на Община Русе.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и продоволствието за развитие на българското млекопризводство.


XII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания.
2. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно преобразуване на домове за медико-социални грижи в общински ясли.


XIII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България на:
Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мотивите за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Националния статистически институт.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката на:
1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ относно политиката на правителството на Република България в областта на публично-частното партньорство, касаещо добива на стратегически суровини.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ относно приватизация на "Булгартабак".
3. Питане от н.п. ИГЛИКА ИВАНОВА и ГЕОРГИ АНАСТАСОВ относно защита интересите на хората на труда и на държавата, като съсобственик с дялове в приватизирани предприятия.
4. Питане от н.п. ЯНЕ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка със защитата на държавния интерес по отношение на "Кремиковци" АД.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието на:
Питане от н.п. БОРИСЛАВ НОЕВ относно промяна статута на земеделски земи.
Общ брой: 15 ( писмени: 6 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно метали, определящи стратегическите интереси на България (връчен на 22.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно оправомощаване на юридически лица за проверка на средства за измерване (връчен на 22.02.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно противоречиви практики при ползване на данъчен кредит от фирми (връчен на 22.02.2008).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно замяна на държавни земи, както и земи и гори от горския фонд (връчен на 22.02.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно критерии за определяне на защитените училища (връчен на 22.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно състоянието на материалната база за студентски и ученически отдих (връчен на 22.02.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно проект за създаване на информационна система за нуждите на лечението на онкоболните в България (връчен на 22.02.2008).
===
Точка първа
Разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост.

Втора точка
Отговори на въпроси и питания
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно изразходени средства за командироване на министрите в чужбина.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно резултати от извършена проверка на Патентното ведомство.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно пропуска на Министерския съвет да обжалва решение на ВАС, постановено на 22.10.2007 г., с което бяха отменени текстове от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с ПМС №364/27.12.2006 г..

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно антибългарската кампания в Скопие и позицията на българското правителство по кандидатурата на Република Македония за член на НАТО и Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно позицията на Република България по отношение независимостта на Косово.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането в употреба на антирискова карта за превенция на риска от отвличане и трафик на деца.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно Наредба № 40 на МВР от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно изплащане на глобите към КАТ, регистрирани чрез видео-наблюдение.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно охранителна дейност на ГД "Жандармерия".

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно модел за кадрово развитие на военнослужещите в Българската армия, разработен от ГЩ и предстоящите съкращения на офицери и сержанти.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на РБългария по стратегически план 2015 г..
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно кражбите на танкове "Майбах" от укрепената линия "Крали Марко".
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство за интегриране на системите за управление в целия сектор на сигурност.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство за оползотворяване на излишното или морално-технологично остарели въоръжение/техника и боеприпаси, с които разполага целият сектор за национална сигурност.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за създаване условия за ползване услугите на електронното правителство от максимален брой потребители.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на министерството по отношение на съхраняване достойнството на държавните и национални символи от държавната администрация.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно практиката в съдебната власт при неизпълнение на съдебен акт.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно действието на Търговския регистър.
Устен отговор в заседанието на 22.02.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно множество проблеми с търговската регистрация в София.

Форма за търсене
Ключова дума