Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/02/2009
Точка първа
Разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар.

Точка втора
Отговори на въпроси и питания
I. Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно реализация на предприсъединителната програма САПАРД.

II. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно последици за задържаните на 14 януари 2009 г. от полицейските органи лица.

2. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно правна регламентация на задържането на лица от МВР.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно пожара на митница Калотина и липсата на информация.

4. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно нормативната уредба, регламентираща правото на българските граждани да носят оръжие.

III. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

4. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно рязко нарасналите стойности от вредни емисии във въздуха над град Стара Загора и района около него през последните няколко седмици, в резултат на което засегнатите и заболели деца на дихателните органи надхвърля 60%.

IV. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно терен в с. Крепост, община Димитровград, ползван досега от ИП "Н. Пушкаров".

3. Въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността и въвеждане на изисквания на предлаганите на пазара млечни продукти.

4. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно нецелесъобразно предоставяне на земеделска земя от 1 206,922 дка в гр. Русе.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

6. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

7. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимост от промяна в регистрацията на земеделските производители и в мярката "Млад фермер" с облекчени условия за хора с увреждания. Конкретен случай - Драгомир Цветанов, напълно лишен от зрение.

V. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на Балнеолечебен комплекс - гр. Хисаря към Министерство на здравеопазването.

2. Питане от н.п. АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА и ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г..

Поради предварително планирано участие във външнополитическа проява, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на .отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Николай Цонев - на въпрос от народния представител Ахмед Юсеин и на въпрос с писмен отговор от народния представител Евгений Жеков.
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Ваня Цветкова към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов;
- питане от народния представител Лъчезар Иванов към министъра на здравеопазването Евгений Желев;
- питане от народния представител Ваня Цветкова към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката за изграждането на Южната дъга на Софийския околовръстен път и окончателната му стойност (връчен на 20 февруари 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно резултатите от извършена финансова проверка в община Ковачевци област Перник (връчен на 20 февруари 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно фирмите-посредници в доставките на руски природен газ за България (връчен на 20 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно неизпълнение на европейската директива за енергийна ефективност (връчен на 20 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно защитата на българския интерес при приемането на нова формула за определяне на цената на внасяния от Руската федерация природен газ (връчен на 20 февруари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно предстоящо ликвидиране на приют за бездомни кучета в Добрич, функциониращ с помощта на Германска програма в помощ на животните (връчен на 20 февруари 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно създаване на национален регистър на автобусните превозвачи в страната (връчен на 20 февруари 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения в ГПСОВ гр. Самоков (връчен на 20 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно квоти за емисии на въглероден диоксид за България (връчен на 20 февруари 2009 г.).

===

Проведени са разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар.Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател:Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно реализация на предприсъединителната програма САПАРД.Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно последици за задържаните на 14 януари 2009 г. от полицейските органи лица.Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ, относно пожара на митница Калотина и липсата на информация.Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно нормативната уредба, регламентираща правото на българските граждани да носят оръжие.
Форма за търсене
Ключова дума