Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/02/2009
I. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно правна регламентация на задържането на лица от МВР.

2. Питане от н.п. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките за борба с престъпността.

3. Питане от н.п. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно мерките, предвиждани от ръководството на МВР за подобряване условията на труд на служителите в системата.

II. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно закупуването на седем броя бронирани машини от Министерството на отбраната.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно Решение № 52/12.2.2009 за откриване процедура за продажба на недвижим имот, в управление на Министерство на отбраната, представляващ поземлен имот № 0244, с площ 17 618 кв.м., попадащ в УПИ І - ПУ "Паисий Хилендарски", намиращ се в гр.Пловдив, бул. "България" № 238 А.

III. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на резиденция "Магнолия" - Хисаря.

IV. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище на министъра на икономиката и енергетиката за приемането на еврото като разплащателно средство в България.

2. Питане от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно развитието и пускането в експлоатация на Каскада "Горна Арда" - Смолянска област.

3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийния баланс на България през 2009 г.

4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за осигуряване на енергийна независимост на страната по отношение на газовите доставки в контекста на газовата криза.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение застраховките, касаещи търговски дружества, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката.

6. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно използването на предвидените средства като компенсация за затварянето на ІІІ-ти и ІV-ти блок на АЕЦ Козлодуй.

7. Въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ, ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно поискване на компенсации за спрените доставки на природен газ.

9. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката и енергетиката е принципал на миноритарен държавен дял.

10. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение на производството и употребата на биогорива.

11. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно срока на договорените за България доставки на природен газ от Руската федерация.

12. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно нереално високите цени на "Топлофикация" - София през месец януари 2009 г.

V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерството на транспорта за поддържане и обновяване на железопътната инфраструктура.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото състояние на сградата на новия пътнически терминал на летище София.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.

VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

5. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно рязко нарасналите стойности от вредни емисии във въздуха над град Стара Загора и района около него през последните няколко седмици, в резултат на което засегнатите и заболели деца на дихателните органи надхвърля 60%.

VIII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно терен в с. Крепост, община Димитровград, ползван досега от ИП "Н. Пушкаров".

3. Въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността и въвеждане на изисквания на предлаганите на пазара млечни продукти.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

6. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по прилагане на Закона за защита на животните, влязъл в сила от 29 януари 2008 г.

7. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимост от промяна в регистрацията на земеделските производители и в мярката "Млад фермер" с облекчени условия за хора с увреждания. Конкретен случай - Драгомир Цветанов, напълно лишен от зрение.

IX. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на Балнеолечебен комплекс - гр. Хисаря към Министерство на здравеопазването.

2. Питане от н.п. АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА и ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол върху параметрите на GSM - клетъчните станции.

4. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно политика на Министерството на здравеопазването за достъп до медицински услуги на жителите на отдалечените селски региони.

5. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно забавяне издаването на Наредба за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове и погребване и пренасяне на покойници и Наредба за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

6. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно упражняването на контрол върху хранителни добавки с рекламиран лечебен ефект.

X. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките на Министерство на финансите за изграждане на нова информационна система за местните данъци и такси.

Поради среща с 12 посланици на държавите - членки на Европейския съюз, която е от изключително значение за планирания разговор на 5 март 2009 г. с председателя на Европейската комисия Жозе Барозу, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на земеделието и храните Валери Цветанов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ахмед Юсеин към министъра на отбраната Николай Цонев;
- питане от народния представител Елеонора Николова към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно разглеждането на Закона за равните възможности (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно ремонт на пътния участък с.Драгичево - с.Даскалово, гр.Перник, от магистрала Е79 (връчен на 27 февруари 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно заплащане на положен труд извън уговорения в трудов договор, сключен между Технически колеж "Джон Атанасов" Пловдив и гост-преподавател в колежа (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА, относно законността на организираните олимпиади от Съюза на началните учители срещу заплащане (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА, относно незаконосъобразно изплащане на суми за извършени услуги от Директора на училището в с. Долно Дряново, област Благоевград (връчен на 27 февруари 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно акцизните ставки на биогоривата /биодизол и биоетанол/ в България (връчен на 27 февруари 2009 г.).Николай Цонев, Министър на отбраната:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно искане на Стройпроект ЕООД гр.София за построяване на четири склада за бойни припаси, с вместимост всеки от по 10 тона тротил (връчен на 27 февруари 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно повторно пускане в експлоатация на втори блок на ТЕЦ "Бобов дол" (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно нарушаване на правилата на Европейския съюз за търговия с електроенергия (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно създаване на съвместно предприятие между "Газпром" и Българския енергиен холдинг за газопровода "Южен поток" (връчен на 27 февруари 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно обезщетенията за безработни чужденци, граждани на държави от ЕС, както и съкратени от работа в чужбина български граждани, които са се завърнали в България (връчен на 27 февруари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно нередности в служба "Земеделие" община Стара Загора (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно отчет за прилагане на Регламент 1857-2006 г. (връчен на 6 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА, относно резултати от кампанията по изкупуване на тютюна реколта 2008 г. (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изплащане на субсидиите за единица обработваема площ в земеделието (връчен на 6 март 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно панорамния път Варна - к.к. Златни пясъци (връчен на 27 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно укрепване на свлачище - парк "Росенец" - Бургас (връчен на 27 февруари 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно признаване на доказателства за професионална квалификация, удостоверяващи завършено обучение за магистър-фармацевти от български граждани в Република Украйна (връчен на 27 февруари 2009 г.).

===

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно правна регламентация на задържането на лица от МВР.Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на питане от н.п. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно мерките за борба с престъпността.Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на питане от н.п. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно мерките, предвиждани от ръководството на МВР за подобряване условията на труд на служителите в системата.Николай Цонев, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно Решение № 52/12.2.2009 за откриване процедура за продажба на недвижим имот, в управление на Министерство на отбраната, представляващ поземлен имот № 0244, с площ 17 618 кв.м., попадащ в УПИ І - ПУ "Паисий Хилендарски", намиращ се в гр.Пловдив, бул. "България" № 238 А.Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ, относно закупуването на седем броя бронирани машини от Министерството на отбраната.Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно становище на министъра на икономиката и енергетиката за приемането на еврото като разплащателно средство в България.Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на питане от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ, относно развитието и пускането в експлоатация на Каскада "Горна Арда" - Смолянска област.Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на правителството за осигуряване на енергийния баланс на България през 2009 г.Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение застраховките, касаещи търговски дружества, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката.Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно бъдещето на резиденция "Магнолия" - Хисаря.
Форма за търсене
Ключова дума