Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/05/2009
На 29.5.2009 г. парламентарен контрол няма да има - програмата за работата на Народното събрание е гласувана без точка парламентарен контрол, поради натоварена законодателна програма.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ, относно решение на Народното събрание от 23 януари 2009 г. (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно политики за защита на българската захарна промишленост в условията на икономическа криза (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ, относно забавяне в приемането на Тарифата, определяща размера на таксите, съгласно изменените разпоредби на чл. 21, ал 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ , бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно липсата на прозрачност и информация в разходването на средствата и порочния метод на счетоводното им отчитане от Национална агенция "Пътна инфраструктура", констатирано в одитния доклад на Сметната палата (връчен на 29 май 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно приложението на Закона за висшето образование и Закона за научните степени и наечните звания при трансформирането на научните звания в преподавателски, в медицинските университети (връчен на 29 май 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ; МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно превишаване на власт и полицейски произвол от отговорни длъжностни лица в системата на МВР (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно издръжката на длъжностните лица от Общинската полиция от страна на Министерство на вътрешните работи (връчен на 29 май 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изплащане на обезщетение за недопускане до работа (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на финансиране на проекта АЕЦ "Белене" (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно договореностите с Руската федерация за строителството на "Южен поток" (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно транзитните такси и държавните гаранции в договора за строителство на "Южен поток" (връчен на 29 май 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно проблеми, свързани с развитието на Института по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА, относно съдействието на Национална служба "Съвети в земеделието" град Пловдив при подготовката на бизнес плановете на кандидатстващите земеделски стопани по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно разплащане от ДФ"Земеделие" за строеж "Реконструкция външен водопровод от РШ с.Сопот до РШ с. Микре", ид. № 290804100128, Договор № 2400/06.11.2006 г (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 29 май 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно предоставяне на концесия на фирми, работещи на територията на община Ивайловград за добив на гнайс (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно изпълнение на проект по програма САПАРД "Вътрешна водопроводна мрежа" в с.Рибарица, Тетевен (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на МРРБ за защита на законността, държавния интерес и интереса на българските фирми при договори с чуждестранни изпълнители на строителни работи по инфраструктурата (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно водоснабдяване на с. Долна Вереница, община Монтана (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно недопустимото състояние на сградата на новия пътнически терминал на летище София (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно въведени ограничения за българските превозвачи при влизане в Република България (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ, относно държавната политика, провеждана от министъра на транспорта в областта на железопътните превози (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ, относно инвестиционен проект за изграждане на ж.п. спирка в Столичния кв. Гевгелийски (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно административни нарушения на служители на ГД"Гражданска въздухоплавателна администрация" (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 29 май 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на правителството по продължаващите огромни финансови санкции на ЕК спрямо България в размер на 1.5 милиарда евро заради вътрешнокоалиционен спор между БСП и ДПС кой да контролира милиардите евро от ЕС за водата на българите (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно отписване на бедни руди и предоставяне за рекултивация на рудник "Кремиковци" (връчен на 29 май 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА, относно упражняването на контрол върху хранителни добавки с рекламиран лечебен ефект (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА, относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на констатирани закононарушения при реализирани проверки и ревизии от страна на НЗОК (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ, относно доставката на линеен ускорител за нуждите на онкоболните от Североизточна България и гр.Варна (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването за хората с тежки физически, зрителни и психически увреждания и дейността на ТЕЛК (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА, относно изготвяне на критерии за отпускане на продукт "ТОБИ-300", включена в част Б, приложение 1 на Наредба № 34 (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Хасковска област (връчен на 29 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 29 май 2009 г.).===
Форма за търсене
Ключова дума