Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/05/2012
Парламентарен контрол - 11 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно задължения на Министерския съвет към фирми.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно децентрализация на министерства.

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно промяна в статута на земеделските земи.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно напояване на земеделски земи.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара.

5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА и ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно идентификацията на домашните животни.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно напояването на земеделски земи в Кюстендилска област.

8. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допускани нарушения на Закона за лечебните растения от директорите в държавните предприятия, назначени по чл. 163 от Закона за горите.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно финансовото състояние и материалната база в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.

10. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно предприети мерки за обезпечаването сигурността, живота и здравето на гражданите от изравнителния басейн в гр.Асеновград.

11. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно повторна опасност от спиране на работата на екарисажите в страната и възможните последствия от това.

12. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изграждане на фотоволтаична система върху земя ІІІ-та категория в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

13. Питане от н.п. НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно невъзможността за кандидатстване на бенефициенти от Смолянска и Благоевградска области по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

14. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели.

III. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване.

IV. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно спонсориране от чужди компании, сред които и "Шеврон", на дипломатически прием за Трети март във Вашингтон.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно провеждането на икономическия форум в Катар.

5. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно действията, които Министерството на външните работи предприема и възнамерява да предприеме по повод претенциите на Румъния към България за делимитация на акваторията, границата по р. Дунав, и "проблеми с румънско малцинство" у нас.

6. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани.

7. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно задържан български морски капитан в Панама.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно задържан български морски капитан в Република Панама.

V. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата, заплащани с публични средства.

4. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната.

5. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно спешната медицинска помощ.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.

8. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

10. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

11. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

12. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно разрешение за продажба в България на лекарства като Dapson, Disulon, Avlosulfon.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.

5. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позиция на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.

6. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната.

11. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно прекратен проект за водния сектор на гр. Сливен и последиците от това.

12. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно информация за радиоактивни води.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.

VII. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно концесията на летище "Балчик".

3. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно концесията на летище "София".

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

VIII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

3. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

7. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно условията, предявени от Русия за прекратяване на АЕЦ "Белене".

10. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно направени финансови разходи за АЕЦ "Белене".

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно пълна забрана на отказа от парно.

12. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД.

15. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

16. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно професионалната квалификация на изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй.

IX. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

X. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР.

2. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА относно национална стратегия за превенция на престъпността.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, общ. Балчик.

4. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно безопасността на работещите в ИПК "Родина".

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Драгомир Стойнев, и Иван Николаев Иванов;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Пенко Атанасов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Асен Гагаузов;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 2 въпроса от народните представители Цвета Георгиева, и Ваньо Шарков и на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно решенията на Министерския съвет за рестартиране на проекта АЕЦ "Белене" (връчен на 11 май 2012 г.).

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно разкриваемостта на криминалните престъпления на територията СДВР през 2011 г. (връчен на 11 май 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец" (връчен на 11 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размерът на възстановяване на ДДС (връчен на 11 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно собствеността на лицензираните данъчни складове за горива (връчен на 11 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно предварителните параметри на финансовата рамка за България, като част от МФР 2014-2020 на ЕС (връчен на 11 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." (връчен на 11 май 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." (връчен на 11 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно трасето на Лот 1 и Лот 2 на Автомагистрала "Струма" (връчен на 11 май 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно дейността и финансирането на Центъра за спешна медицинска помощ - София-град (връчен на 11 май 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." (връчен на 11 май 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения на Министерския съвет към фирми.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно децентрализация на министерства.

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно спонсориране от чужди компании, сред които и "Шеврон", на дипломатически прием за Трети март във Вашингтон.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно провеждането на икономическия форум в Катар.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно промяна в статута на земеделските земи.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно идентификацията на домашните животни.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА и ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ, относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно финансовото състояние и материалната база в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно допускани нарушения на Закона за лечебните растения от директорите в държавните предприятия, назначени по чл. 163 от Закона за горите.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно предприети мерки за обезпечаването сигурността, живота и здравето на гражданите от изравнителния басейн в гр.Асеновград.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно повторна опасност от спиране на работата на екарисажите в страната и възможните последствия от това.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно изграждане на фотоволтаична система върху земя ІІІ-та категория в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

Устен отговор в заседанието на 11 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели.
Форма за търсене
Ключова дума