Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/07/2012
Парламуентарен контрол - 11.00 - 16.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно готовността на правителството за противодействие на негативните последици от кризата в Гърция.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на населението и бизнеса за увеличаването на цените на електрическата енергия, газта и петрола.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно корупционните практики и държавния контрол.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно Заповед на министър-председателя на Република България за назначението на председател на Селскостопанската академия.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно критериите за назначаване на председател на Селскостопанската академия.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно намеренията за намаляване на акцизите.

2. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно членството на България в ERM-ІІ.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно отрицателно становище на Министерството на финансите по Решение на Столичния съвет за поставяне на бюст-паметник на ген. Гурко.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.).

5. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за финансова децентрализация.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно данъчни проверки на ОЦК Кърджали.

8. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно процесите на "скрита" приватизация.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно изпълнение на Закона за ветераните от войните.

10. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно политиката на правителството по управлението на външния дълг на страната.

11. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно административно-правни бариери пред търговията с течни горива.

12. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно таксите, които заплащат гражданите на търговските банки за преводи към държавния бюджет.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно искането, отправено от Бившата югославска република Македония за предаване на детето на българската гражданка Спаска Митрова.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на юни 2012 г.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи".

7. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград".

8. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина.

11. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната.

12. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

13. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.

14. Въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ,ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно някои назначения в Държавно горско стопанство - Върбица, обл. Шумен.

15. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места.

16. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно неодобрение на Местна инициативна група, поради липса на средства.

17. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно стопанисване на собствеността, дивеча и рибата на територията на Държавно горско стопанство "Родопи", местност "Снежана", гр. Батак.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електронния Търговски регистър.

VI. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК.

VII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

6. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно водоснабдяването в община Бобов дол.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране.

VIII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

IX. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно цените на горивата в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно актуалната ситуация около ОЦК АД - гр. Кърджали.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно сключените и действащи дългосрочни договори с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК.

X. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно контрол върху спазване на трудовото законодателство.

2. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за компенсиране на гражданите, поради шоковото поскъпване на електрическата енергия.

4. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно разработване с участието на социалните партньори и други неправителствени организации на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза.

5. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г.

6. Питане от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА относно политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Мая Манолова, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Яне Янев, Цвета Георгиева и Бисерка Петрова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Карбов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Джевдет Чакъров и Дурхан Мустафа;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Карбов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Михаил Миков, се отлагат отговорите на 2 негови въпроса към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, и към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски не може да присъства в заседанието за парламентарен контрол, поради участие в предприетите от Правителството на Република България действия по преодоляване на последиците от терористичния акт на 18 юли т.г., на летище Сарафово.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политическа и икономическа интеграция, обсъждана на заседание на Европейския съвет от 28.06.2012 г (връчен на 20 юли 2012 г.).

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно проверки от европейски магистрати по съдебни дела в България (връчен на 20 юли 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордовете на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състоянието на изпълнението по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно наложени санкции от Министерство на земеделието и храните на сдружение с нестопанска цел "Керменски животновъди" (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състояние на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно закононарушения, свързани с продажба на несъществуващ по документи микроязовир - с. Славяново, общ. Харманли (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно законността на повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе от 01.06.2012 г., от "Топлофикация Русе" ЕАД (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състояние на изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г." (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно счетоводни и финансови данни за 2011 г. на "НЕК" ЕАД (връчен на 20 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 20 юли 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно готовността на правителството за противодействие на негативните последици от кризата в Гърция.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно корупционните практики и държавния контрол.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно Заповед на министър-председателя на Република България за назначението на председател на Селскостопанската академия.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно критериите за назначаване на председател на Селскостопанската академия.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно компенсиране на населението и бизнеса за увеличаването на цените на електрическата енергия, газта и петрола.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно намеренията за намаляване на акцизите.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно членството на България в ERM-ІІ.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно отрицателно становище на Министерството на финансите по Решение на Столичния съвет за поставяне на бюст-паметник на ген. Гурко.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ, относно изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.).

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки за финансова децентрализация.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно данъчни проверки на ОЦК Кърджали.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно изпълнение на Закона за ветераните от войните.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно процесите на "скрита" приватизация.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно политиката на правителството по управлението на външния дълг на страната.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно административно-правни бариери пред търговията с течни горива.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно таксите, които заплащат гражданите на търговските банки за преводи към държавния бюджет.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, общ. Асеновград.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ, относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ,ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ХАМИД БАРИ ХАМИД, относно някои назначения в Държавно горско стопанство - Върбица, обл. Шумен.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно неодобрение на Местна инициативна група, поради липса на средства.

Устен отговор в заседанието на 20 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно стопанисване на собствеността, дивеча и рибата на територията на Държавно горско стопанство "Родопи", местност "Снежана", гр. Батак.
Форма за търсене
Ключова дума