Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/09/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно възнагражденията в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно увеличение на възнагражденията на военнослужещи във Въоръжените сили на Република България.

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ).

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно търг за продажба на държавна земя срещу компенсаторни бонове.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството в сектор "Мляко" чрез приетата Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране използването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно участие на представители на България в работната група по чл. 17 и 18 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

7. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно избор на изпълнител на обществена поръчка.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно действията, предприети от Министерството на околната среда и водите по повод пренасянето на нови за екосистемата биологични видове в басейна на река Дунав.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно възлагането и изпълнението на договори за заснемане и контролно замерване на площи в ски зона с център Банско.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-58/17.06.2010 г. за избор на консултант.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ относно замърсяване от хвостохранилища на територията на община Кюстендил.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на сеч в защитената местност "Остров Кутово", в землището на с. Кутово, общ. Видин, обл. Видин.

IV. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно проверката на подписка за организиране на национален референдум.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проверка на подписка за произвеждане на национален референдум.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия.

8. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа.

9. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и прилагането на БДС EN 1317-5:2007+A1:2009.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа.

11. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.

12. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно изграждането на АМ "Хемус".

13. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

15. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

16. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.

17. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле.

18. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.

19. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на град Варна и к.к."Златни пясъци".

20. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания.

21. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич.

22. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните.

23. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно ремонт на участък от пътя Враца-Вършец.

24. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в град Горна Оряховица.

25. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

26. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

V. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно представянето на българските олимпийци в Лондон.

VI. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

VII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Цветан Сичанов, Искра Михайлова, и Иван Николаев Иванов, на питане от народния представител Искра Михайлова, и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (4 въпроса), и Иван Николаев Иванов;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 24 въпроса с писмен отговор от народни представители от Коалиция за България;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 2 въпроса от народните представители Нигяр Сахлим; и Четин Казак и Хамид Хамид;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос от народния представител Румен Овчаров, и на питане от народния представител Георги Божинов;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на 3 въпроса от народните представители Нигяр Сахлим, и Михаил Миков (2 въпроса);
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова, и на питане от народния представител Антон Кутев;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 4 въпроса от народните представители Георги Божинов, Ивелин Николов, Димчо Михалевски, и Янаки Стоилов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 и на чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народните представители Нигяр Сахлим и Юнал Тасим към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- 3 въпроса и питане от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Поради ангажимент с международно участие (семинар с международно участие на тема "Актуални аспекти на противодействието на корупцията"), в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на културата Вежди Рашидов, и министърът на външните работи Николай Младенов.

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно убийството на Ивелина Славчева на 15 септември 2012 г. в Ловеч (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно нерегламентиран добив на нефтопродукти от изоставен сондажен кладенец, охраняван от полицията (връчен на 28 септември 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно работата на Агенция "Митници" по законността на притежаването и използването на стоки без акциз, придобити от изоставени сондажни кладенци (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно продължаване процеса на децентрализация с преместване на Агенцията за ядрено регулиране и Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" в гр.Враца (връчен на 28 септември 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." за 2012 г (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за извършените освобождавания и назначения на персонал в дружества за предоставяне на ВиК услуги с преобладаващо държавно участие (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно предоставяне на помещения за партийна дейност (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно проблеми в гр. Лъки, свързани с незаконно строителство на ул. "Рилски манастир" (връчен на 28 септември 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно броя на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от ЗЗО (връчен на 28 септември 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно използване на въздухоплавателни транспортни средства (връчен на 28 септември 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно компетенциите и правата на преподавателите от висшите учебни заведения (връчен на 28 септември 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за 2012 година (връчен на 28 септември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за 2012 г (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно проведени тръжни процедури за доставка на хранителни продукти за бедни със средства на ЕС (връчен на 28 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно поет от министъра на земеделието и храните ангажимент (връчен на 28 септември 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки за намаляване на шума от въздушния трафик на Летище София (връчен на 28 септември 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителството на газопровода "Южен поток" (връчен на 28 септември 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно изпълнение на Меморандум за разбирателство относно изпълнение на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия от една страна и Република България, и отделно между Кралство Норвегия и Република България за периода 2009 - 2014 г (връчен на 28 септември 2012 г.).===

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ, относно техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и прилагането на БДС EN 1317-5:2007+A1:2009.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно проверката на подписка за организиране на национален референдум.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно проверка на подписка за произвеждане на национален референдум.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно възнагражденията в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно увеличение на възнагражденията на военнослужещи във Въоръжените сили на Република България.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно действията, предприети от Министерството на околната среда и водите по повод пренасянето на нови за екосистемата биологични видове в басейна на река Дунав.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно възлагането и изпълнението на договори за заснемане и контролно замерване на площи в ски зона с център Банско.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-58/17.06.2010 г. за избор на консултант.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно извършване на сеч в защитената местност "Остров Кутово", в землището на с. Кутово, общ. Видин, обл. Видин.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ).

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за гарантиране използването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството в сектор "Мляко" чрез приетата Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно търг за продажба на държавна земя срещу компенсаторни бонове.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно участие на представители на България в работната група по чл. 17 и 18 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

Устен отговор в заседанието на 28 септември 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно избор на изпълнител на обществена поръчка.
Форма за търсене
Ключова дума