Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/10/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно заявената от Вас подкрепа на България за членството на Турция в ЕС.

2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно реакция на Министерството на външните работи във връзка с непризнаването на български дипломи в Република Турция.

3. Въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ относно отказ на Република Турция да признае дипломите за висше образование, издавани от български висши училища.

4. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно издадени визи за посещение на група изселници от Република Турция в Народното събрание на 14 септември 2012 г.

5. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно възможността да се издават системно гратис-визи за изселниците ни в Република Турция - бивши български граждани.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно проблемите, възникнали с посредническа фирма при процедурите за издаване на визи за чужди граждани при посещението им в България.

II. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение ръста на пенсиите.

III. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на тунел под връх Шипка.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци".

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните.

7. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец.

8. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.

9. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

10. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

11. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно бъдещето на ВиК дружествата в България, в това число и ВиК Добрич.

12. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно състоянието на Републиканската пътна мрежа, в участъка на третокласен път /ІІІ-822/ гр. Самоков, гр. Ихтиман.

13. Въпрос от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно разработване на Генерални планове във водния сектор.

14. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие".

15. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София".

16. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка.

V. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещото управление на "Дунав мост 2".

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на интермодалния терминал на Драгоман.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно доставката на нови спални вагони.

VI. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.

7. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно кадровата политика в АЕЦ "Козлодуй".

VII. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно представянето на българските олимпийци в Лондон.

VIII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда", към 1.10.2012 г. и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

2. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно снабдяването на населението с дърва за огрев.

3. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.

4. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно нотифицирана държавна помощ.

5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба.

6. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно Заповед № РД 49-164/17.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно скандален търг за добив на дървесина на стойност няколко милиона лева, организиран от Южноцентрално горско предприятие.

9. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно включване на местни поделения на вероизповеданията по Програмата за развитие на селските райони.

10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево.

11. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно процедура за промяна предназначението на гори и земи от Изпълнителна агенция по горите, необходима за изграждане на напорен водоем с хлораторно, основен елемент от обект "Водоснабдяване на селищно образувание - Кироолу, гр. Сливен".

12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград.

X. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата през последните месеци.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно случаи на нелоялна конкуренция в клиники със отделения за сърдечно-съдови заболявания.

5. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област.

7. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 2 въпроса от народните представители Корнелия Нинова, и Антон Кутев.
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос от народния представител Димитър Горов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Мая Манолова, Димитър Дъбов и Янаки Стоилов, и Ваньо Шарков;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на икономиката, енергетика и туризма Делян Добрев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Спас Панчев;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Пенко Атанасов, Добрин Данев и Димчо Михалевски, и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Димитър Дъбов (3 въпроса), и Янаки Стоилов и Георги Божинов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Ангел Найденов към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народния представител Димитър Горов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на отбраната Аню Ангелов, министърът на околната среда и водите Нона Караджова, и министърът на културата Вежди Рашидов.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно пътно-транспортно произшествие на пътя Козлодуй - Враца (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно инцидент в с. Хърлец, общ. Козлодуй в деня на провеждане на първия тур на изборите за кмет на селото - 7.10.2012 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно регистрирани пътно-транспортни произшествия на автомагистрала "Тракия" (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно мерки във връзка с констатации в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно мерки във връзка с констатации в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно мерки във връзка с констатации в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно полети с хеликоптери на Министерството на вътрешните работи (връчен на .......).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно проектиране и финансиране на дейности, свързани с наводненията в с.Карайсен, община Павликени от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно горските пожари на Витоша и Рила (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно забавяне на субсидии по бюджета на Република България (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно полети с хеликоптери "Кугар" (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно използване на военната авиация за цивилни полети (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно налагането на принудителни административни мерки експулсиране и забрана за влизане на територията на Република България на чужди граждани - инвеститори (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно придобиване на българско гражданство от американски граждани с български произход (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ, относно брой на завършващите обучение по информационни технологии (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ; РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ и ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, относно състоянието на училищните автобуси и необходимостта от закупуването на нови училищни автобуси за учебната 2012 - 2013 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно изпълнението на бюджета на НЗОК (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансовите резултати на лечебните заведения с общинско участие в капитала (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно организиране и провеждане на обучение на служители в МОСВ от ДЗЗД "Глобал Адвайзърс-Маг Адвъртайзинг" на стойност 4 482 181,44 лв (връчен на 19 октомври 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно забавяне изплащането на заплати в ДП "Транспортно строителство и възстановяване" (връчен на 19 октомври 2012 г.).===

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци".

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителството на тунел под връх Шипка.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение ръста на пенсиите.

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно заявената от Вас подкрепа на България за членството на Турция в ЕС.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно реакция на Министерството на външните работи във връзка с непризнаването на български дипломи в Република Турция.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно издадени визи за посещение на група изселници от Република Турция в Народното събрание на 14 септември 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно възможността да се издават системно гратис-визи за изселниците ни в Република Турция - бивши български граждани.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно проблемите, възникнали с посредническа фирма при процедурите за издаване на визи за чужди граждани при посещението им в България.

Устен отговор в заседанието на 19 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно отказ на Република Турция да признае дипломите за висше образование, издавани от български висши училища.
Форма за търсене
Ключова дума