Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/11/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа

А. Разисквания по питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев.

Б. Отговори на въпроси и питания

I. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно включване на местни поделения на вероизповеданията по Програмата за развитие на селските райони.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно задължението на рибарите в България да се регистрират по Търговския закон.

5. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност".

6. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност".

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно наложена санкция на фирма за некачествена доставка в кампанията "Храни за бедни".

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно заповед за закриване на Държавно горско стопанство "Беглика".

9. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно закриване на Държавно горско стопанство "Беглика".

10. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно изкупуване на реколтата от тютюн.

II. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно обявяване на списъците на едноличните търговци, търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно така наречените знакови дела.

III. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерство на здравеопазването.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно инвестиционно предложение за изграждане на ВЕИ - Газификация на биомаса и когенерация, в гр. Габрово.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г." и последствията върху програмата и бенефициентите.

6. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно противоречиво прилагане на Закона за водите.

7. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно проект на община Етрополе за внос на благороден елен и за разселването му на територията на община, с цел поддържане на биоразнообразието.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

11. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО).

12. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на ОПОС 2007 - 2013 г., и последствията от нея.

13. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изграждане на "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на територията на община Дупница".

14. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците.

15. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

16. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

V. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.

VI. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.

8. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС за периода 2007 - 2013 г.

VII. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещото управление на "Дунав мост 2".

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на интермодалния терминал на Драгоман.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно доставката на нови спални вагони.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно търговското дружество за управление на Дунав мост 2.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2.

7. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница.

VIII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

4. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.

5. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно цената на водата на територията на общ. Ловеч.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево.

8. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия".

9. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия".

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ и ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно активизиране и образуване на най-мащабното и опасно в Република България свлачище в района на нос Екрене.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно закъснението на строежа на Автомагистрала "Хемус".

12. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно реална опасност от некачествена поддръжка на пътната мрежа през зимния период в Русенска област.

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно стандарта на живот на българските граждани.

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

X. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно предприетите от Министерството на образованието, младежта и науката мерки, във връзка с решението на Съвета за висше образование на Република Турция.

4. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители.

XI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно нова група от 5 пилоти, които са напуснали ВВС.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно качество на камуфлираните униформени облекла за войсковите ни контингенти зад граница.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 3 въпроса от народните представители Георги Божинов и Румен Такоров (2 въпроса), и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Валентин Микев, Димчо Михалевски, и Михаил Миков, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (2 въпроса), и Румен Такоров.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Лъчезар Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Поради предварително планиран ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради предварително планиран ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Проведени са разисквания по питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев. Прието е решение.


Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно инцидент с т.нар. чужденци, определени чрез средствата за масова информация като французи, състоял се на 16.10.2012 г. в землището на с. Коиловци, общ. Плевен (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно техническата сигурност на Министерството на вътрешните работи за извършване на пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, и планирани доставки на нова техника (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно паркиране на автомобили по тротоарите в София (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по ОП "Административен капацитет 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размера на планираните възстановени средства (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към фирми по договорите за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ за 2011 г. и 2012 г (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение, сертифициране и изплащане на видовете СМР на обект "Автомагистрала "Марица"- Лот 1 Оризово - Димитровград е 31,4 км /от км 5+000 до км 36+400/ (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение, сертифициране и изплащане на видовете СМР на обект "Автомагистрала "Марица" - Лот 2 " Димитровград - Харманли" от 36+400 до км 70+620 (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размера на планираните възстановени средства (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно инцидент с т.нар. чужденци - определени чрез средствата за масова информация като французи, състоял се на 16.10.2012 г. в землището на с. Коиловци, община Плевен (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно напускането на медицински специалисти от страната (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно снабдяване с лекарствени продукти за онкоболни от страна на НЗОК (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно прехвърлени 50 млн. лв. от НЗОК към Министерството на здравеопазването (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изграждане на регионално депо за отпадъци в района на община Самоков (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно контрола върху водоплавателните съдове по язовир "Пчелина", община Ковачевци (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно промени в Наредба 38/2004 в частта и за полагане на практически изпит за водачи на МПС (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно таксите при експлоатация на моста Видин - Калафат (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по ОП "Транспорт 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно официално прекратяване изпълнението на проекта АЕЦ "Белене" от Атомстройекспорт /АСЕ/ (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно прекратяване на договора за изграждане на АЕЦ "Белене" (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планираните плащания по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г. " за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно наградния фонд на турнира на шампионките по тенис в София (връчен на 16 ноември 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размера на планираните възстановени средства (връчен на 16 ноември 2012 г.).===

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно обявяване на списъците на едноличните търговци, търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация.

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно така наречените знакови дела.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА, относно включване на местни поделения на вероизповеданията по Програмата за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево.

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно задължението на рибарите в България да се регистрират по Търговския закон.

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно наложена санкция на фирма за некачествена доставка в кампанията "Храни за бедни".

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност".

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност".

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно закриване на Държавно горско стопанство "Беглика".

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно заповед за закриване на Държавно горско стопанство "Беглика".

Устен отговор в заседанието на 16 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изкупуване на реколтата от тютюн.
Форма за търсене
Ключова дума