Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/11/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно търговското дружество за управление на Дунав мост 2.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2.

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изграждане на трети мост над река Дунав, между България и Румъния.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно проблемите с радиоразпръскването на турски радиопрограми.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно собствеността на новопостроените съоръжения на модернизираната жп линия от Пловдив до Първомай.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно експлоатацията на новооткрития участък на БДЖ Пловдив - Първомай.

8. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно потъването на кораб в лимана на Драгажния флот в Русе и опасност от екологична катастрофа.

9. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно закриване на гарата в гр. Алфатар.

10. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Споразумението между Република България и Румъния за изграждане на втори мост на река Дунав.

II. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политика за подобряване на бизнес климата в България.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

9. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.

10. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно кадровата политика в АЕЦ "Козлодуй".

11. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".

12. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно уволнението на управителя на "Трафоелектроинвест".

13. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.

14. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания във връзка с инвестиционната дейност на възложителите.

15. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно условията за руско кредитиране на участието на "БЕХ" ЕАД в строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България.

16. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно запазване на доставките и транзита на газ през България по досегашната газопреносна мрежа през Украйна.

17. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

18. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно контрола на търговските везни на пазарите.

19. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно каскада "Горна Арда".

20. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

21. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно прекъснато електрозахранване във вилните зони "Кону бунар", "Нови халваджи" и "Синигер" - гр. Русе.

III. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.

IV. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.

8. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС за периода 2007 - 2013 г.

9. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за усвояване на средствата от ЕС.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца, до края на мандата.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно стандарта на живот на българските граждани.

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно социално подпомагане на безработни лица.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно нова група от 5 пилоти, които са напуснали ВВС.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.

VII. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов.

VIII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно регионалните центрове за трансфузионна хематология.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ с частно участие в капитала.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие в капитала.

8. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

10. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансиране на лекарските специализации.

IX. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г." и последствията върху програмата и бенефициентите.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО).

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на ОПОС 2007 - 2013 г., и последствията от нея.

8. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

12. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

13. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

14. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда".

X. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политика за държавни помощи.

XI. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно цената на водата на територията на общ. Ловеч.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево.

7. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.

8. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия".

9. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия".

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ и ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно активизиране и образуване на най-мащабното и опасно в Република България свлачище в района на нос Екрене.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно закъснението на строежа на Автомагистрала "Хемус".

12. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно реална опасност от некачествена поддръжка на пътната мрежа през зимния период в Русенска област.

13. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно изграждане на околовръстен път в гр. Бобошево, обл. Кюстендил.

14. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на МРРБ за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура.

15. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4 на АМ "Тракия".

16. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин.

17. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно рехабилитация на път III-405 Царевец - Свищов от км. 73 + 600 до км. 75 + 778, който е част от ЛОТ 19 по Оперативна програма "Регионално развитие".

18. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, община Търговище.

19. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник.

20. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изпълнение на СМР по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Михаил Миков;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на 5 въпроса от народните представители Емилия Масларова (2 въпроса), Мая Манолова, Ангел Найденов, и Любомир Владимиров;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народните представители Алиосман Имамов и Муса Палев, на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Антон Кутев, и на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов, и Корнелия Нинова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса от народните представители Пламен Орешарски и Пенко Атанасов; Пенко Атанасов и Пламен Орешарски; Кирил Калфин и Емил Гущеров; и Емил Гущеров и Кирил Калфин, и на 8 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (4 въпроса); Корнелия Нинова и Кирил Добрев; Кирил Добрев, Димчо Михалевски и Корнелия Нинова; и Ангел Найденов (2 въпрос).
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (връчен на 30 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (връчен на 30 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно целеви помощи за отопление за зима 2012/2013 г (връчен на 30 ноември 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно паркинг на частни автомобили на СБАЛ по онкология - гр.София (връчен на 30 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно работата на ТЕЛК и РУ на НОИ гр. Добрич (връчен на 30 ноември 2012 г.).===

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно търговското дружество за управление на Дунав мост 2.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изграждане на трети мост над река Дунав, между България и Румъния.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно проблемите с радиоразпръскването на турски радиопрограми.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно собствеността на новопостроените съоръжения на модернизираната жп линия от Пловдив до Първомай.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно потъването на кораб в лимана на Драгажния флот в Русе и опасност от екологична катастрофа.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно експлоатацията на новооткрития участък на БДЖ Пловдив - Първомай.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно закриване на гарата в гр. Алфатар.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Споразумението между Република България и Румъния за изграждане на втори мост на река Дунав.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ, относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно кадровата политика в АЕЦ "Козлодуй".

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политика за подобряване на бизнес климата в България.

Устен отговор в заседанието на 30 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес.
Форма за търсене
Ключова дума