Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/03/2014

Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно изплатените от Република България средства, като членски внос за ЕС и усвоените средства по всички европейски програми.

2. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.

3. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на правосъдието по темата "правосъдие за детето".

4. Въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ относно отлагане разглеждането от Съвета по гражданство на молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход на граждани на Македония, Сърбия, Албания, Косово и Молдова.

5. Въпрос от н.п. МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ относно реализирани проекти в Република България в изпълнение на стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия (ЕК).

II. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно специализация на общопрактикуващите лекари.

2. Въпрос от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ.

3. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно дейността на Фонда за лечение на деца.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция".

6. Питане от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно състоянието на здравната система и грижите по отношение на учащите се в българските училища.

7. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно дългогодишни проблеми с шума и миризмите, излъчвани от "БулБио - Национален център за заразни и паразитни болести" ЕООД, към живущите на софийската улица "Кракра" /номера от 1 до 5/.

8. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно предприемане на действия за облекчаване на хората с увреждания.

III. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.

5. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".

7. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".

8. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.

9. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

10. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

12. Въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".

13. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

14. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

IV. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно предприетите мерки от страна на Министерството на образованието и науката относно окупациите на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно уволнения на директори на училища в Благоевградска област.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.

4. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно стимулиране на качеството в предучилищното и училищното образование.

5. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно недостигнат 8% ръст на основните работни заплати на педагогическия персонал в детските градини на община Долни чифлик.

7. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно идеите на ръководството на Министерството на образованието и науката относно (евентуална) реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.

8. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обществена поръчка "Оценка на научния маркетинг".

V. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

3. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар.

8. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.

9. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".

10. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас.

11. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политика за стимулиране на растежа в общините на територията на Странджа планина.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно използване и неплащане на водата за битови нужди от циганското население.

13. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25.

14. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС.

15. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на пътя между Бургас и Несебър.

16. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно извършване на ремонтни дейности на мост над р. Марица, на път ІІІ - 809 при гр. Любимец.

17. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

VI. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА относно регулиране на телевизионния и радио сигнал в гр. Бяла черква и с. Паскалевец, общ. Павликени.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ относно обявяване за невалидни всички еднократни разрешителни за автомобилен превоз между България и Турция от турската страна.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/.

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.

VII. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изпълнение на решение на Народното събрание.

2. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно дейността на Малка водноелектрическа централа "Кресна Електрик".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г".

5. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин".

VIII. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

IX. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно защита на публични финансови интереси, спазване на нормативни актове и бюджетната дисциплина.

X. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

3. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

XI. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно политиката на правителството в областта на туризма.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спазването на разпоредбите за извършване на взривна дейност в рудник "Република", "Мини открит въгледобив" АД.

5. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно възобновяването на работата на "Химко" - Враца.

6. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на работата и добива на уранова руда.

7. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение.

XII. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2. Въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА относно предстояща реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и системата от помощи и права за хора с увреждания.

3. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно настаняването на хора с психически увреждания в Дом за стари хора в парк "Кенана", в гр. Хасково.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи.

5. Въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно предприети мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.

XIII. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно политиката за контрол на инвестиционни проекти със стойност над 10 000 000 лв.

XIV. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно нарушаване на международните договори от страна на Румъния.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно връзките и взаимоотношенията на Република България с БРИКС.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Смиляна Нитова;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Даниела Дариткова, Нигяр Сахлим Джафер, Даниела Дариткова и Димитър Лазаров, и Владимир Иванов и Пламен Гуджеров.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Семир Абу Мелих и Галина Милева към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова;
- 2 въпроса от народния представител Любомир Владимиров, и от народния представител Методи Костадинов към министъра на земеделието и храните Димитър Греков;
- питане от народния представител Хюсеин Хафъзов към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- въпрос от народния представител Добрин Данев към министъра на земеделието и храните Димитър Греков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев и министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева.

Общ брой въпроси - 67;
питания - 17;
общо - 84.
Необходимо парламентарен контрол - 14 часа и 18 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно обезщетение на тракийските бежанци от 1913 г (връчен на 21 март 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно ПМС № 41 от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговското дружество "Академика 2011" ЕАД (връчен на 21 март 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно освобождаването на управителя на Военно-почивен комплекс "Рибарица", с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч (връчен на 21 март 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, относно сертифициране и нотификация на ЕСО (връчен на 21 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, относно лиценз за оператор на електроенергийната борса (връчен на 21 март 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно назначението на изпълняващ длъжността директор на природен парк "Българка" (връчен на 21 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ;, относно облагане приходите на земеделски производители и животновъди (връчен на 21 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно дейността на "Югозападно държавно предприятие" ДП към министерство на земеделието и храните (връчен на 21 март 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, относно рехабилитацията на язовир "Студена" по проект "Развитие на общинската инфраструктура" (връчен на 21 март 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно Държавен образователен стандарт за спортно-материална база в училище (връчен на 21 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно осигуряване на средства на по ПМС 129/11.07.2000 г през 2014 г (връчен на 21 март 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно изплатените от Република България средства, като членски внос за ЕС и усвоените средства по всички европейски програми.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно политиката на Министерството на правосъдието по темата "правосъдие за детето".

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ, относно отлагане разглеждането от Съвета по гражданство на молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход на граждани на Македония, Сърбия, Албания, Косово и Молдова.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ, относно реализирани проекти в Република България в изпълнение на стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия (ЕК).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно законопроект за Селскостопанската академия.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН, относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ, относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно специализация на общопрактикуващите лекари.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция".

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно дейността на Фонда за лечение на деца.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно състоянието на здравната система и грижите по отношение на учащите се в българските училища.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно дългогодишни проблеми с шума и миризмите, излъчвани от "БулБио - Национален център за заразни и паразитни болести" ЕООД, към живущите на софийската улица "Кракра" /номера от 1 до 5/.

Устен отговор в заседанието на 21 март 2014 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно предприемане на действия за облекчаване на хората с увреждания.
Форма за търсене
Ключова дума