Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/03/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно изпълнение на "Препоръка на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки".

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно опазване на паметниците на културно и историческо наследство.

2. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно лансираната идея (на 05-ти март 2014 г.) за създаване на т. нар. Разузнавателен борд към Съвета за сигурност на Министерски съвет.

III. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ относно обявяване за невалидни всички еднократни разрешителни за автомобилен превоз между България и Турция от турската страна.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/.

3. Въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно липсата на цифрова ефирна телевизия в населени места от област Монтана.

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.

IV. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2. Въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА относно предстояща реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и системата от помощи и права за хора с увреждания.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи.

4. Въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно предприети мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.

V. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно уволнения на директори на училища в Благоевградска област.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.

3. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно стимулиране на качеството в предучилищното и училищното образование.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно недостигнат 8% ръст на основните работни заплати на педагогическия персонал в детските градини на община Долни чифлик.

6. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно идеите на ръководството на Министерството на образованието и науката относно (евентуална) реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.

7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обществена поръчка "Оценка на научния маркетинг".

VI. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изпълнение на решение на Народното събрание.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно дейността на Малка водноелектрическа централа "Кресна Електрик".

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин".

VII. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

VIII. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ и ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ относно Зимни Олимпийски игри - Сочи 2014.

2. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ и АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно ремонт на стадион "Пловдив".

IX. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно защита на публични финансови интереси, спазване на нормативни актове и бюджетната дисциплина.

X. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно политиката за контрол на инвестиционни проекти със стойност над 10 000 000 лв.

XI. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

XII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

3. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

XIII. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

4. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

5. Въпрос от н.п. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ относно дейността на държавните горски предприятия.

6. Питане от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 4 въпроса от народните представители Любомир Христов и Донка Иванова, Митко Захов, Георги Андонов, и Владимир Иванов;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димитър Дъбов и Захари Георгиев, и Станислав Станилов;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос от народния представител Димитър Димов;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков - на въпрос с писмен отговор от народните представители Станислав Владимиров и Емил Костадинов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов - на въпрос от народните представители Любомир Христов и Донка Иванова;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на въпрос от народния представител Димитър Димов.
Поради предварително планирано мероприятие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Кристиан Вигенин, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Общ брой въпроси - 29;
питания - 10;
общо - 39.
Необходимо парламентарно време - 6 часа и 51 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно изпълнение през 2014 г. на европейските програми от програмен период 2007 - 2013 (връчен на 28 март 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА; ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ; ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ и СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен (връчен на 28 март 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно изплащането на заплатите на учители и работещи в социални домове в община Велико Търново (връчен на 28 март 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно настаняването на хора с психически увреждания в Дом за стари хора в парк "Кенана", в гр. Хасково (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ, относно забавени плащания по Проект BG051PO001-5.1.04-0031 "Помощ и подкрепа", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (връчен на 28 март 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ, относно предприемане на мерки за преодоляване на порочната практика за определяне на кратки срокове за входиране на проекти в Програмата за развитие на селските райони и за преодоляване на изложената по-долу практика, създадена по време на правителството на ГЕРБ (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно получаване на субсидии за пасища и мери в землището на град Любимец, област Хасково и износ на дървесина (връчен на 28 март 2014 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА, относно регулиране на телевизионния и радио сигнал в гр. Бяла черква и с. Паскалевец, общ. Павликени (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно проект за изграждане на широколентов достъп за малки населени места, финансиран по ОПРР 2007 - 2013 (връчен на 28 март 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно обгазяване със серен диоксид на Димитровград (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно разширяване на кариера "Великан" край Меричлери, община Димитровград (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ, относно Решение № РР - 1875/14.02.2014 г. на Директора на БДУВИБР - Пловдив за служебно изменение на разрешително № 31610014 (стар № 0033) 15.05.2001 г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, продължено с решение № РР - 1221/05.05.2011 г. на Директора на БДУВИБР - Пловдив, от находище за минерална вода "Павел баня" № 54, от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/, от сондаж № Сз-7 (връчен на 28 март 2014 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров", гр. Смолян (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно обезпечаване на тест-ленти за контрол на диабет І тип (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ, относно хронични проблеми при набавянето на лекарства за трансплантирани пациенти (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно финансиране на Центровете по психично здраве от Министерството на здравеопазването (връчен на 28 март 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването относно здравето на човешкия фактор във връзка със здравословното хранене (връчен на 28 март 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ, относно изпълнение на "Препоръка на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки".

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно опазване на паметниците на културно и историческо наследство.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно лансираната идея (на 05-ти март 2014 г.) за създаване на т. нар. Разузнавателен борд към Съвета за сигурност на Министерски съвет.

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, относно предприети мерки от правителството за намаляване на младежката безработица през първите три месеца на годината.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА, относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ, относно обявяване за невалидни всички еднократни разрешителни за автомобилен превоз между България и Турция от турската страна.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно липсата на цифрова ефирна телевизия в населени места от област Монтана.

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно изпълнение на решение на Народното събрание.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, относно дейността на Малка водноелектрическа централа "Кресна Електрик".

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин".

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, относно уволнения на директори на училища в Благоевградска област.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно стимулиране на качеството в предучилищното и училищното образование.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, относно недостигнат 8% ръст на основните работни заплати на педагогическия персонал в детските градини на община Долни чифлик.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно идеите на ръководството на Министерството на образованието и науката относно (евентуална) реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно обществена поръчка "Оценка на научния маркетинг".

Петър Стоянович, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 28 март 2014 г. на питане от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ, относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение.
Форма за търсене
Ключова дума