Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/03/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно вероятни злоупотреби с европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Велинград.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно великденските надбавки на самотни пенсионери.

II. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно плановете на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата за оценка на работоспособността.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно прилагане на Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина.".

6. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно дейностите по инвазивна кардиология и контрола върху тях.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно бъдещото състояние и развитие на Специализирана болница за рехабилитация Тузлата, гр. Балчик, местност "Тузлата".

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.

9. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА относно проблемите на студентите, придобиващи образователно-квалификационна степен "Парамедик".

10. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването по отношение на болниците с преобладаващо държавно участие.

11. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно болниците с най-големи дългове.

12. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян.

13. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно промени в методиката за заплащане на дейностите, свързани с рехабилитация и долекуване в болничната медицинска помощ.

III. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възникнали проблеми за столичани във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрална карта на район "Лозенец", район "Възраждане" и др. райони на столицата.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно Националната програма за саниране.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Националната програма за саниране на панелни сгради.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно кадрови политики във ВиК, сектор София-област.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ относно лошото състояние на път ІІІ - 623 - Трекляно - Земен.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно лошото състояние на пътя гр. Добрич - курортен комплекс Албена.

9. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно сключен договор № 432/16.12.2008 г. между АЕКОМ Фейбър Монсел ООД - клон България и министъра на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на проектна документация за обект "Водоснабдяване на гр. Пловдив и прилежащи общини от каскада Въча".

10. Въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно републикански път 5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.

11. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изработването на нова Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на община Копривщица и контрола от страна на МЗХ и неговите структури.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно българските предложения за финансиране по плана "Юнкер" в сектор "енергетика".

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказът на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

VII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

2. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ и ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ относно необходимостта от изграждане на мултифункционална спортна площадка, адаптирана за деца със зрителни увреждания, чийто ползватели ще бъдат 153 незрящи ученици от СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" - гр. Варна.

3. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навршили 65-годишна възраст.

4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на вътрешните работи – на въпрос с писмен отговор от народния представител Илиан Тодоров;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Христов Петров,
- министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Методи Андреев;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Славчо Бинев, и Велизар Енчев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 2 въпроса от народния представител Георги Божинов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, и Добрин Данев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса от народния представител Владимир Тошев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Борис Ячев, и Светла Бъчварова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, и Янаки Стоилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Мариана Георгиева;
На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговора на:
- въпрос от народния представител Славчо Бинев - към заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев;
- въпрос от народния представител Калина Балабанова - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 въпроса от народните представители Дурхан Мустафа, и Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на туризма Николина Ангелкова, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради ползване на отпуск по здравословни причини в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради предварително поет ангажимент с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.Отдел „Пленарни заседания”


Форма за търсене
Ключова дума