Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/05/2015
Парламентарен контрол - 9.00 часа

* Поради предварително поети ангажименти, министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря в 11 часа.

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на правителството, заявена в Програмната декларация и управленската програма, за "провеждане на реформи в ключови социални системи".

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно позицията на Република България относно наложените от ЕС санкции спрямо Руската федерация.

II. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно очаквания провал на летния туристически сезон.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно летния туристически сезон.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно мерки за компенсация на очаквания затруднен туристически сезон.

III. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изискване на Закона за физическото възпитание и спорта.

IV. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно дейността на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно сътрудничество.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно анализ на приватизационните процеси в България и предприемане на конкретни действия за защита на националните интереси.

3. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно ползите и вредите за България от наложените санкции от ЕС и ответните контрасанкции от Руската федерация.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадрови смени в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

5. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно комуникационна стратегия.

V. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно финансовите задължения на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин към 01.01.2015 г.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно снабдяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин с медикаменти през 2014 г.

3. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА и ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективите за инвазивната кардиология във Видин.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно проблеми, свързани с обслужването от спешна медицинска помощ на малките общини.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно работните заплати на персонала в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, Видин.

7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно борда на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД, Видин.

8. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно закупуване на автомобил с висока проходимост от ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД, Видин.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно липса на лекарствения продукт Херцептин за лечение на онкологични заболявания.

10. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здревеопазването за заплащане на болничната помощ.

11. Въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА относно въвеждането на задължение за болниците да закупят OSR-четци за личните данни на пациентите.

12. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин.

13. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно "ликвидирането" и съдбата на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Д.П.Кудоглу", в гр. Пловдив.

VI. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

2. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

5. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изисквания на Закона за физическо възпитание и спорта.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката за противодействие на агресията в училище.

9. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно процедура за преобразуване от държавни в общински на четири професионални гимназии в град Пловдив.

VII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно предлагане на концесия на летище София.

5. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно неизпълнение на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаването на ненужни бюрократични затруднения при техническите прегледи на автомобилите.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно липсата на достъп до обществени електронни съобщителни мрежи и услуги в населени места от област Смолян.

VIII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

IX. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно мерки и действия за противодействие на корупцията.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Варна.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разработване на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта, извършените прихващания с активи на КТБ да бъдат оспорени.

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта от ангажирането на компания за международни разследвания по казуса "КТБ".

7. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно ограничаване на нелегалното производство и търговия със спиртни напитки.

8. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно повишаване на приходите от акциз върху бирата.

X. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерство на културата.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова - на 2 въпроса от народните представители Красимир Янков, и Рушен Риза;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев - на 2 въпроса от народния представител Иван Станков, и от народния представител Калина Балабанова и на питане от народните представители Иван Станков и Георги Кючуков;
- министърът на отбраната Николай Ненчев - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов, Мариана Бояджиева и Христо Гаджев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски - на въпрос от народния представител Искрен Веселинов.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Георги Кадиев към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- 5 въпроса и питане от народния представител Петър Славов към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, към министъра на финансите Владислав Горанов, и към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- 2 въпроса от народния представител Дейхан Ибрямов към министъра на младежта и спорта Красен Кралев, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- 2 въпроса от народния представител Любомир Владимиров към министъра на младежта и спорта Красен Кралев, и към министъра на икономиката Божидар Лукарски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на отбраната Николай Ненчев.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, и министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието и храните Десислава Танева, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Въпроси - 49;
Питания - 5;
Общ брой въпроси и питания - 54.
Необходимо парламентарно време - 8 часа и 36 мин.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно подбуждане на насилие и омраза към българите в гр. Сливен (връчен на 15 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно изпратен сигнал по МВР за неправомерни действия от служители на министерството (връчен на 15 май 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ, относно определянето на часове по проект "Нови възможности за грижа" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г., бюджетна линия 2014BG05М90Р001-2.2015.001 "Нови алтернативи" (връчен на 15 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно отмяна на разпоредбата, поставяща ограничение на размера на изплащаните пенсии в Република България (връчен на 15 май 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно концесионни възнаграждения за добив на метални полезни изкопаеми (връчен на 15 май 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ, относно ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Стара Загора (връчен на 22 май 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на питане от н.п. ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ, относно подсъдността по административните данъчни дела (връчен на 15 май 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно изплатените парични средства от НЗОК на всяко едно лечебно заведение в област Бургас по месеци и годишно за 2014г., както и изплатените и разпределени средства за 2015г. по лечебни заведения за област Бургас (връчен на 15 май 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска в село Кранево, община Балчик (връчен на 15 май 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно нерешени проблеми в Изпълнителната агенция "Борба с градушките" (връчен на 22 май 2015 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател:

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на правителството, заявена в Програмната декларация и управленската програма, за "провеждане на реформи в ключови социални системи".

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно позицията на Република България относно наложените от ЕС санкции спрямо Руската федерация.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно снабдяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин с медикаменти през 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно финансовите задължения на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин към 01.01.2015 г.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА и ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ, относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно перспективите за инвазивната кардиология във Видин.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно проблеми, свързани с обслужването от спешна медицинска помощ на малките общини.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно работните заплати на персонала в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, Видин.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно борда на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД, Видин.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно закупуване на автомобил с висока проходимост от ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД, Видин.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на Министерството на здревеопазването за заплащане на болничната помощ.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно липса на лекарствения продукт Херцептин за лечение на онкологични заболявания.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, относно "ликвидирането" и съдбата на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Д.П.Кудоглу", в гр. Пловдив.

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ, относно анализ на приватизационните процеси в България и предприемане на конкретни действия за защита на националните интереси.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно ползите и вредите за България от наложените санкции от ЕС и ответните контрасанкции от Руската федерация.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно кадрови смени в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, относно дейността на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно сътрудничество.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно комуникационна стратегия.

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно очаквания провал на летния туристически сезон.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно летния туристически сезон.

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно мерки за компенсация на очаквания затруднен туристически сезон.

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 15 май 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно неизпълнение на изискване на Закона за физическото възпитание и спорта.
Форма за търсене
Ключова дума