Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/05/2015
Парламентарен контрол - 11.00 - 17.00 часа (извънредно пленарно заседание)

I. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно мерки и действия за противодействие на корупцията.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Варна.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно структура на преизпълнението от над 820 млн.лв. на приходите в бюджета за I-то тримесечие на 2015 г.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разработване на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта, извършените прихващания с активи на КТБ да бъдат оспорени.

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта от ангажирането на компания за международни разследвания по казуса "КТБ".

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно създаване на Държавен фонд за инвестиции в отбраната, със средствата от които да се дофинансира Програмата за развитие на Въоръжените сили на Република България.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разширение на газохранилище "Чирен".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разширение на подземното газово хранилище "Чирен".

5. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно евентуални санкции спрямо електроразпределителните дружества.

6. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ относно състоянието на язовирната стена и в частност на шлюзовете на язовир Искър.

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерство на енергетиката, които са имали средства в "КТБ" АД.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно опасност от свличане на земни пластове в рудник "Кремиковци".

9. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно изграждане на АЕЦ.

10. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

III. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нерегламентирани изисквания към водачи на МПС при извършване на Годишен технически преглед от някои сервизи.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са имали средства в "КТБ" АД.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно предлагане на концесия на летище София.

7. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно неизпълнение на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаването на ненужни бюрократични затруднения при техническите прегледи на автомобилите.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно липсата на достъп до обществени електронни съобщителни мрежи и услуги в населени места от област Смолян.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Националната програма за саниране на панелни сгради.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко населени места в област Хасково с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно реконструкция на пътен участък.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на благоустройствени и геозащитни дейности за ограничаване на неблагоприятните въздействия върху населението на свлачищния процес на пътя от с. Света Петка до махалите Долна Дъбева и Алендарова, общ. Велинград, обл. Пазарджик, след настъпилото снеготопене и валежите от дъжд.

5. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно рехабилитацията и укрепването на държавен второкласен път Асеновград - Чепеларе.

6. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно оскъпяването и закъснението при строителството на лот 4 на магистрала "Тракия" (Ямбол - Карнобат) и лот 1 на магистрала "Струма" (Долна Диканя - Дупница).

7. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно оскъпяването и закъснението при строителството на магистрални отсечки.

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно европейска помощ при бедствия и аварии.

10. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно изпълнение на комплекс от действия по довършване, изграждането и пускането в действие на "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.

11. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно процедура по допускане на административно-териториална промяна /АТП/, изразяваща се в присъединяването на селата Рудник и Черно море като квартали на гр. Бургас.

12. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изграждане на четирилентов път по направлението Пловдив-Асеновград.

13. Въпрос от н.п. НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН относно строителството и рехабилитацията на пътя Зафирово-Главиница-Окорш и пътя Руйно-Яребица-Правда.

14. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно политиката на правителството по отношение кризисната ситуация със свлачищата в България.

15. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно осигуряване на ниска стойност на предлагания български туристически продукт за летния сезон.

16. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприетите действия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията между асоциациите по ВиК и ВиК операторите.

17. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на международен път Видин - Кула.

18. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиката на правителството за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната и изготвяне на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични планински и полупланински слаборазвити райони.

19. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно нарушения на служебни задължения.

20. Въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ относно пресъставянето на актове за раждане на български граждани, родени извън Република България.

V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на нерегламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

8. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

9. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно засилване на контрола по внос на храните.

10. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ и РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.

11. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.

12. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно помощи за млекопроизводителите.

13. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.

14. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП, във връзка с възлагане на обществени поръчки, проектите по които са финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

15. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.

16. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.

17. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

18. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.

19. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.

20. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно дезинфекцирането на превозни средства минаващи през митница Свиленград.

21. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадровата политика в "Напоителни системи" ЕАД.

22. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност.

5. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно предприетите мерки за "безопасност" при провеждането на военния парад на 6 май 2015 г.

VII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН относно издадено писмо от директора на РИОСВ Варна, за съгласуване на Инвестиционно предложение за изграждане на осем - десет етажа хотелска част в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

2. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно актуалната политика на Министерството на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно санкции от ЕК заради регионалните депа.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно одобрени за финансиране екологични обекти със средства от Държавен бюджет за 2015 г., по Решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от 26.02.2015 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансиране на проект на общ. Пловдив: "Депо за неопасни отпадъци - с. Шишманци, общ. Раковски, етап II", със средства от трансфера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно източници за финансиране на "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с. Долни Богров".

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно тежък екологичен проблем и потенциален екологичен риск за жителите на гр. Мартен и гр. Русе.

8. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проект за интегриран воден цикъл на гр. Асеновград.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно интегриран воден проект на гр. Пловдив.

VIII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

IX. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерство на културата.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно освобождаването на хабилитираните специалисти от Националния музеен комплекс.

X. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно предприети действия във връзка с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, в областта на младежта и спорта.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно субсидирането на Българския футболен съюз от компетентния държавен орган в областта на спорта.

XI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно починало новородено в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно обявените намерения за сливане на лечебни заведения.

6. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно потенциален здравен риск, вследствие екологични замърсявания за жителите на гр. Мартен и гр. Русе.

XII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката за противодействие на агресията в училище.

5. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно назначение на специалист по подслушване в екипа на министъра на образованието и науката.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Методи Андреев, и Мариана Бояджиева;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на 2 въпорса от народните представители Георги Божинов, и Георги Кадиев, и на 1 питане от народните представители Красимир Каракачанов и Искрен Веселинов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос от народния представител Георги Гьоков, и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Калина Балабанова (2 въпроса), Стефани Михайлова, и Методи Андреев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Райнов, и Светлин Танчев и Борислав Иглев.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 5 въпроса от народния представител Стефан Кенов към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- 2 въпроса от народния представител Филип Попов към министъра на земеделието и храните Десислава Танева и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката Божидар Лукарски, и министърът на външните работи Даниел Митов.
Форма за търсене
Ключова дума