Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/10/2018 - 05/10/2018 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Второ гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2017 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Търговския закон (Вносител: Министерски съвет, 16.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Николай Александров и група народни представители, 13.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 27.7.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2018 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 19.9.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 4 октомври 2018 г.
 8. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Вносител: Министерски съвет, 7.9.2018 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма (Вносител: Министерски съвет, 26.7.2018 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2018 г.).
 11. Избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12.9.2018 г.) – точка първа за петък, 5 октомври 2018 г.
 12. Проект на решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет (Вносител: Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, 03.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 4 октомври 2018 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания