Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/06/2020 - 19/06/2020  1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 4.6.2020 г.; Даниела Дариткова и група народни представители, 5.6.2020 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 29.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2020 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2020 г.).
  4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.), представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по енергетика, 10.6.2020 г.) – точка втора за петък, 19 юни 2020 г.
  5. Парламентарен контрол, включващ: 5.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици – точка първа за четвъртък, 18 юни 2020 г.; 5.2. Отговори на въпроси от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева – четвъртък, 18 юни 2020 г., след приключване на т. 5.1.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 12.6.2020 г.) – точка първа за петък, 19 юни 2020 г.
  7. Парламентарен контрол – петък, 19 юни 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания