Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/10/2003 - 03/10/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО:
Няма постъпило предложение.
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за енергетиката (Приет на първо четене на 29.7.2003 г.).
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работода-теля (Вносител: Йордан Нихризов; 16.7.2002 г.).
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
----------------------------------------------------

1. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа Етиопия (Вносител: Министерски съвет; 15.9.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола от 1992 г. за изменение и допълнение на Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1969 г. (CLC’92) (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 2.9.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.) (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменение на някои заемни споразумения между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.) - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за насърчаване на научните изследвания (Приет на първо четене на 31.7.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 24.7.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за енергетиката (Приет на първо четене на 29.7.2003 г.).

10. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума