Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/11/2003 - 14/11/2003
1. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 17.10.2003 г.).

2. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея (Вносител: Министерски съвет; 29.9.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Приет на първо четене на 22.10.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Светослав Спасов, 24.1.2003 г.; Муравей Радев и група народни представи-тели, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 31.10.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 31.10.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 31.10.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 31.10.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2003 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за филмовата индустрия - продължение.

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 21.10.2003 г.) - продължение .

12. Първо четене на законопроекта за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2003 г.).

13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания