Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/10/2004 - 15/10/2004
1. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.8.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г. (Вносител: Министерски съвет; 19.7.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за ландшафта (Вносител: Министерски съвет; 31.5.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR) (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2004 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество относно морското търсене и спасяване в Черно море (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за опазване на обществения ред и мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия (Приет на първо четене на 29.4.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Владимир Дончев и Татяна Дончева, 22.7.2004 г.; Министерски съвет, 3.8.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Вносители: Валери Димитров и група народни представители; 30.7.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация - продължение.

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Никола Джипов Николов, 14.7.2004 г.; Министерски съвет, 24.8.2004 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

17. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

18. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

19. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания