Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/11/2004 - 12/11/2004
1. Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за разследване измамите с ДДС в енергетиката (Вносители: Никола Николов и група народни представители, 9.11.2004 г.)

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Министерски съвет, 30.8.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приети на първо четене на 20.10.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Приети на първо четене на 21.10.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приети на 27.10.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приети на първо четене на 22.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за политическите партии - продължение.

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Стоян Кушлев и група народни представители; 28.9.2004 г.).

9. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

11. Проект за решение за приемане на Стратегия за приватизация на “България Ер” ЕАД - София (Вносител: Министерски съвет; 27.8.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за защита на потреби-телите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

17. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

18. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Ангел Тюркеджиев и Илчо Дуганов; 1.4.2004 г.).

19. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

20. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

21. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

22. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

23. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

24. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

25. Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2004 г.).

26. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания