Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/12/2004 - 03/12/2004
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” - Виена, Австрия и Проект за решение (Вносител: Борислав Китов и група народни представители; 16.11.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.2.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона устройството на държавния бюджет (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 30.9.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Валентин Василев; 13.10.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА “НОВОТО ВРЕМЕ”:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа - продължение.

1. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за медиацията (Приет на първо четене на 12.5.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Стоян Кушлев и група народни представители; 28.9.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Екатерина Михайлова, Елиана Масева и Васил Маринчев, 15.7.2004 г.; Министерски съвет, 10.8.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

11. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за политическите партии - продължение.

13. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по спасяване, 1989 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line технологии чрез борба с незаконното и вредно съдържание предимно в областта на защитата на децата и непълнолетните (Програма Safer Internet) (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2004 г.) - продължение.

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

19. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

20. Първо четене на законопроекта за защита на потреби-телите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

22. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

23. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

24. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

25. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

26. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защитените територии (Вносители: Евдокия Манева, Йордан Нихризов и Васил Маринчев; 29.9.2004 г.)

27. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума