Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/12/2004 - 10/12/2004
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2004 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 9.11.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник” (Вносител: Огнян Герджиков; 11.11.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. (Приет на първо четене на 23.11.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за политическите партии - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. (Приет на първо четене на 18.11.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2004 г.).

10. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2005 година (Вносител: БНБ; 29.10.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Приет на първо четене на 27.10.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Екатерина Михайлова, Елиана Масева и Васил Маринчев, 15.7.2004 г.; Министерски съвет, 10.8.2004 г.) - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 12.5.2004 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

19. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2004 г.).

20. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

22. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

23. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

24. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

25. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

26. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

27. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

28. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по спасяване, 1989 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

29. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

30. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line технологии чрез борба с незаконното и вредно съдържание предимно в областта на защитата на децата и непълнолетните (Програма Safer Internet) (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

31. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защитените територии (Вносители: Евдокия Манева, Йордан Нихризов и Васил Маринчев; 29.9.2004 г.)

32. Парламентарен контрол:

- Изслушване на заместник министър-председателя и министър на икономиката г-жа Лидия Шулева относно доклада за изпълнение на стратегията за приватизация на “Булгартабак-Холдинг” АД и оценката на възможностите за оздравяване и възстановяване дейността на предприятията в незадоволително финансово състояние.
- Отговори на актуални въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания