Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/03/2005 - 11/03/2005
1. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание за привеждане на акта за създаване на Военна академия “Георги Стойков Раковски” в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2005 г.).

2. Първо четене н а законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Цонко Киров; 8.2.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приет на първо четене на 2.12.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Министерски съвет, 12.7.2004 г.; Весела Лечева, Мария
Гигова, Нонка Матова и Христо Марков, 24.9.2004 г.; Нонка Матова, 19.11.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за туризма (Вносители: Юнал Тасим и Валери Димитров; 2.3.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

11. Първо четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2005г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

16. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

17. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

18. Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка дейността на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и разследване злоупотребите с течни горива в Държавния резерв на Република България (Вносители: Валентин Василев и група народни представители, 1.3.2005 г.).

19. Проект за решение относно предоставяне на концесия на републикански път “Калотина - Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост (Вносители: Иван Н. Иванов и група народни представители, 18.2.2005 г.).

20. Второ четене на законопроекта за военноинвалидите и военнопострадалите - продължение.

21. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания