Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/03/2005 - 18/03/2005
1. Проект за решение за изменение на Решение за ново определяне числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание (Вносител: Татяна Калканова; 15.3.2005 г.) и проекти за решения за промени в съставите на постоянни комисии (Вносители: Татяна Калканова, 15.3.2005 г.; Борислав Цеков, 10.3.2005 г.).

2. Първо четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2005г.).

3. Второ четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Приет на първо четене на 14.10.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Атанас Василев; 16.12.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за военноинвалидите и военнопострадалите - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

9. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

11. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (Вносители: Кръстьо Петков и група народни представители, 23.6.2004 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 16.12.2004 г.; Валентин Василев и група народни представители, 16.12.2004 г.; Даниел Вълчев и група народни представители, 1.2.2005 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Пламен Моллов и група народни представители, 26.1.2005 г.; Тодор Бояджиев и група народни представители, 17.2.2005 г.; Петър Жотев и група народни представители, 10.3.2005 г.).

14. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

15. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 20.10.2004 г.).

17. Проект за решение за избор на нов председател на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите за предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения (Вносител: Валентин Василев; 15.3.2005 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 20.1.2005 г.).

19. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания