Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/03/2005 - 25/03/2005
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 16.12.2004 г.; Валентин Василев и група народни представители, 16.12.2004 г.; Даниел Вълчев и група народни представители, 1.2.2005 г.).

2. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Пламен Моллов и група народни представители, 26.1.2005 г.; Тодор Бояджиев и група народни представители, 17.2.2005 г.; Петър Жотев и група народни представители, 10.3.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Приет на първо четене на 14.10.2004 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Приет на първо четене на 27.10.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

8. Проект за решение за приемане на Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница (Вносител: Министрески съвет; 26.11.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Стела Банкова, 1.10.2004 г.; Министерски съвет, 22.10.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Любен Корнезов, 9.7.2003 г.; Асен Дурмишев и група народни представители, 9.12.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегиите и имунитетите на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9 (4) на Протокол 2 към Европейското споразумение с измененията в него (Вносител: Министерски съвет; 8.3.2005 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (нов ревизиран текст от 1997 г.) (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

17. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

19. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания