Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/04/2005 - 22/04/2005
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-нататъшно намаляване на серните емисии и на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропо-сферния озон (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за информационно и правно сътрудничество по отношение на “услугите на информационното общество” на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 17.3.2005 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в общата рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на потребителската политика за годините от 2004 до 2007 (Вносител: Министерски съвет; 18.1.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

8. Избор на заместник-омбудсман.

9. Избор на подуправител на Българската народна банка.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приети на първо четене на 22.3.2005 г.).

11. Първо четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 12.1.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносители: Юлияна Дончева и Асен Гагаузов, 21.10.2004 г.; Министерски съвет, 25.3.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приет на първо четене на 30.3.2005 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.) - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 9.3.2005 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приети на първо четене на 20.1.2005 г.).

17. Първо четене на законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол (Вносител: Министерски съвет; 29.9.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Борислав Китов, Пламен Кенаров и Димитър Стефанов; 23.11.2004 г.; Хасан Адемов и група народни представители, 23.3.2005 г.).

19. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Евгения Живкова, 23.4.2004 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 8.9.2004 г.; Елка Анастасова, Милена Михайлова-Янакиева и Николай Чуканов, 30.11.2004 г.; Татяна Калканова и група народни представители, 7.12.2004 г.; Евгения Живкова, 16.12.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 18.1.2005 г.; Христо Марков, 19.1.2005 г.; Нонка Матова и Надя Атанасова, 21.1.2005 г.; Антонина Бонева, 9.3.2005 г.).

20. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

21. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума