Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/04/2005 - 22/04/2005
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-нататъшно намаляване на серните емисии и на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропо-сферния озон (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за информационно и правно сътрудничество по отношение на “услугите на информационното общество” на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 17.3.2005 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в общата рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на потребителската политика за годините от 2004 до 2007 (Вносител: Министерски съвет; 18.1.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

8. Избор на заместник-омбудсман.

9. Избор на подуправител на Българската народна банка.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приети на първо четене на 22.3.2005 г.).

11. Първо четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 12.1.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносители: Юлияна Дончева и Асен Гагаузов, 21.10.2004 г.; Министерски съвет, 25.3.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приет на първо четене на 30.3.2005 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.) - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 9.3.2005 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приети на първо четене на 20.1.2005 г.).

17. Първо четене на законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол (Вносител: Министерски съвет; 29.9.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Борислав Китов, Пламен Кенаров и Димитър Стефанов; 23.11.2004 г.; Хасан Адемов и група народни представители, 23.3.2005 г.).

19. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Евгения Живкова, 23.4.2004 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 8.9.2004 г.; Елка Анастасова, Милена Михайлова-Янакиева и Николай Чуканов, 30.11.2004 г.; Татяна Калканова и група народни представители, 7.12.2004 г.; Евгения Живкова, 16.12.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 18.1.2005 г.; Христо Марков, 19.1.2005 г.; Нонка Матова и Надя Атанасова, 21.1.2005 г.; Антонина Бонева, 9.3.2005 г.).

20. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

21. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания