Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/05/2005 - 05/05/2005
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и разследване злоупотребите с течни горива в Държавния резерв на Република България (Вносители: Валентин Василев и група народни представители; 1.3.2005 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА “НОВОТО ВРЕМЕ”:
Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Борислав Китов, Пламен Кенаров и Димитър Стефанов; 23.11.2004 г.; Хасан Адемов и група народни представители, 23.3.2005 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на проекта на Кодекс на международното частно право (Приет на първо четене на 22.3.2005 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.2.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.


1. Проект за решение за участието на Република България в подкрепа на инициативите на международната общност за поддържането на сигурността и стабилността в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Договора за продажба на фрегатата “Ванделаар”, клас Е-71 “Виилинген”, между Република България и Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на земеделието и горите на Република България и Федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство и на Допълнението към Споразумението между Федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия и Министерството на земеделието и горите на Република България за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Протокол № 2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа относно интертериториалното сътрудничество от 5 май 1998 г. (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2005 г.).

5. Второ четене на проекта на Кодекс на международното частно право (Приет на първо четене на 22.3.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.) - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 29.3.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекта за Софийския университет “Св. Климент Охридски” (Вносители: Огнян Герджиков и група народни представители; 18.4.2005 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 19.4.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за частното изпълнение (Приет на първо четене на 8.4.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Приет на първо четене на 14.4.2005 г.).

12. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Валери Цеков и група народни представители; 8.12.2004 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.) - продължение.

14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания