Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/05/2005 - 13/05/2005

1. Законопроект за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската Република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз)  и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 29.4.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокол № 2 към  Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа относно интертериториалното сътрудничество от 5 май 1998 г. (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. и на Протокола от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по Програмата ФАР за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (Вносител: Министерски съвет; 29.4.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Приет на първо четене на 14.1.2005 г.) - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 14.1.2005 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2005 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), изменящо годишните финансови споразумения 2000, 2001, 2002, 2003 и Многогодишното финансово споразумение (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2005 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездно финансиране от Доверителния фонд (Проект за енергийна ефективност) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на изпълнителна агенция на Глобалния екологичен фонд (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 19.4.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Приет на първо четене на 21.4.2005 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за адвокатурата (Вносители: Борислав Ралчев и група народни представители; 22.4.2005 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2004 г.) - продължение на първо четене.

14. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт (Вносител: Министерски съвет; 10.11.2004 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение II ("Споразумение за изменение II") към Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт (Вносител: Министерски съвет; 11.4.2005 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2004 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия (Вносител: Министерски съвет; 10.11.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносители: Кирил Милчев, 7.10.2004 г.; Станимир Илчев и група народни представители, 4.5.2005 г.).

19. Проект на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (Вносител: Гиньо Ганев - омбудсман; 4.5.2005 г.).

20. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.) - продължение.

21. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Преходното ислямско правителство на Афганистан за изменение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Демократична република Афганистан за замяна на терени и сгради в София и Кабул от 3 декември 1979 г. (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2005 г.).

22. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 29.3.2005 г.).

23. Първо четене на законопроекта за Софийския университет "Св. Климент Охридски" (Вносители: Огнян Герджиков и група народни представители; 18.4.2005 г.) - продължение.

24. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Приет на първо четене на 14.4.2005 г.).

25. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Валери Цеков и група народни представители; 8.12.2004 г.).

26. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

27. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Евгения Живкова, 23.4.2004 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 8.9.2004 г.; Елка Анастасова, Милена Михайлова-Янакиева и Николай Чуканов, 30.11.2004 г.; Татяна Калканова и група народни представители, 7.12.2004 г.; Евгения Живкова, 16.12.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 18.1.2005 г.; Христо Марков, 19.1.2005 г.; Нонка Матова и Надя Атанасова, 21.1.2005 г.; Антонина Бонева, 9.3.2005 г.).

28. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания