Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/03/2002
1. Второ четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 8.11.2001 г.) - продължение.2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).3. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2001 г.).4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (Вносител: Министерски съвет; 8.1.2002 г.).5. Първо четене на законопроекта за сделките с компенсаторни инструменти (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).6. Първо четене на законопроекта за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2001 г.).7. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за издаване на европейски патенти (Европейската патентна конвенция) и на Акта за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти (Вносител: Министерски съвет; 16.1.2002 г.).8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).10. Избор на представители на българския парламент в Европейския конвент.11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания