Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/11/2006 - 03/11/2006

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:


Проект за решение за възлагане на правителството на Република България да изработи механизъм за изплащането на задълженията на болничните заведения от бюджетния излишък на 2005 г. (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова; 31.3.2006 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:


Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:


Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:


Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:


Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:


Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (Вносители: Мартин Димитров и Филип Димитров; 4.4.2006 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:


Първо четене на:
- законопроекта за правата и задълженията на пациента (Вносители: Радослав Гайдарски и група народни представители; 1.8.2005 г.).


- законопроекта за правата и задълженията на пациента (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители; 25.8.2005 г.).


- законопроекта за правата на пациента (Вносители: Васил Паница и група народни представители; 14.6.2006 г.).1.
Законопроект за ратифициране на Решение № 1 на Смесения комитет ЕАСТ - България от 2006 г. за изменение на Протокол Б към Споразумението между страните-членки на ЕАСТ, и Република България относно дефиницията на понятието “стоки с произход” и методите за административно сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 17.10.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Филип Димитров и група народни представители, 29.3.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносители: Филип Димитров и група народни представители, 29.3.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Приет на първо четене на 31.8.2006 г.).

5. Проекти за решения за приемане на Годишен доклад на Министерския съвет за състоянието на околната среда за 2001 г.,  на доклади за състоянието на околната среда за 2002 г. и за 2003 г. и на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2004 г.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 10.4.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица - продължение.

9. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 23.8.2006 г.)

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Йордан Цонев, Йордан Мирчев и Петър Кънев; 13.10.2006 г.).

11. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от Народното събрание на 14.9.2006 г. и върнат с Указ № 396 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

12. Парламентарен контрол (петък от 9,00 ч. до 14,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания