Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/11/2006 - 10/11/2006
1. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2005 г. /поверително/ (Вносител: Министерски съвет; 23.8.2006 г.)

2. Проект за решение за изменение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. (Вносител: Петър Кънев; 7.11.2006 г.).

3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от Народното събрание на 14.9.2006 г. и върнат с Указ № 396 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приети на първо четене на 30.8.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Приет на първо четене на 27.9.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2006 г.).

7. Проект за решение по отчета за изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2005 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2005 г. (Вносител: Председателят на Народното събрание Георги Пирински; 29.6.2006 г.).

Гласуване на докладваните на 2.11.2006 г. текстове от законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица.

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 28.8.2006 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица) (Вносител: Министерски съвет; 17.10.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Йордан Цонев, Йордан Мирчев и Петър Кънев; 13.10.2006 г.).

11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания