Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/02/2007 - 23/02/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 - 23 февруари 2007 г.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно продължаване участието на български военен контингент в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера “Ашраф” в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2007 г.).

2. Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера “Ашраф” в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2007 г.).

3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект “Подобрения във водния цикъл”, включващ интегрирани проекти за водите на гр. София и на гр. Сливен - фаза 1 (Вносител: Министерски съвет; 3.1.2007 г.).

4. Законопроект за ратифициране на изменението и допълнението на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 7.2.2007 г.).

5. Проект за декларация на Народното събрание във връзка с отбелязването на Международната полярна година (Вносители: Соломон Паси, Анелия Мингова и Михаил Миков; 20.2.2007 г.).

6. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - автомагистрала “Тракия”) (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2007 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2007 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносител: Министерски съвет; 1.11.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекта за почвите (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2006 г.).

11. Проект за решение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (в частта относно членството на Република България в Европейския съюз).

12. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения (Приет на първо четене на 20.9.2006 г.) - I част - продължение.

13. Второ четене на законопроекта за избиране на представители на Република България в Европейския парламент (Приети на първо четене на 15.12.2006 г.) - продължение.

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 5.7.2006 г.; Владимир Кузов, 17.7.2006 г.; Светослав Спасов и Мария Ангелиева-Колева, 9.8.2006 г.; Елеонора Николова, Димитър Абаджиев и Мария Капон, 31.10.2006 г.; Елиана Масева, Екатерина Михайлова и Атанас Атанасов, 1.11.2006 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 2.11.2006 г.; Яни Янев, Мая Манолова и Четин Казак, 22.11.2006 г.; Йордан Цонев, 24.1.2007 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Георги Божинов, 30.1.2007 г.; Борислав Китов, 31.1.2007 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносители: Яни Янев и група народни представители, 13.12.2006 г.; Георги Божинов и група народни представители, 19.1.2007 г.).

17. Промени в състави на постоянни комисии.

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (Вносител: Министерски съвет; 3.1.2007 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Приет на първо четене на 7.12.2006 г.).

20. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Владимир Кузов, 16.8.2006 г.; Евтим Костадинов и Георги Юруков, 23.8.2006 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет; 24.1.2007 г.).

22. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания