Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/01/2008 - 25/01/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 23 - 25 ЯНУАРИ 2008 Г.

1. Първо четене на законопроекта за мерките по прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Лидия Шулева и Христина Христова, 15.5.2007 г.; Ариф Агуш и група народни представители, 15.6.2007 г.; Евгений Жеков и Борислав Българинов, 29.6.2007 г.; Деница Димитрова и Илко Димитров, 12.7.2007 г.; Маргарита Панева, Мая Манолова и Татяна Калканова; 14.9.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации (Приет на първо четене на 18.10.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за военните паметници (Приет на първо четене на 31.10.2007 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Приет на първо четене на 20.12.2007 г.).

8. Доклад за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г. и обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г. (Вносител: Висшият съдебен свет; 6.12.2007 г.) - точка 1 на 24.1.2008 г., четвъртък.

9. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2007 г.).

10. Промени в съставите на постоянни парламентарни комисии.

11. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г. (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2007 г.).

12. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли 2007 г. до 19 декември 2007 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 19.12.2007 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Приети на първо четене на 19.10.2007 г.).

14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания