Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/02/2008 - 15/02/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 13 - 15 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004-2009 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 25.1.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 25.1.2008 г.).

3. Освобождаване на член на Комисията за финансов надзор.

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Петя Гегова, Марина Дикова и Олимпи Кътев, 31.1.2007 г.; Министерски съвет, 23.1.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за мерките по прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Приет на първо четене на 25.1.2008 г.).

7. Първо четене на законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 1.2.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносители: Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев, 21.9.2007 г.; Елеонора Николова и Мария Капон, 21.9.2007 г.; Ремзи Осман и група народни представители, 31.1.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Евдокия Манева, Антонела Понева и Елиана Масева, 27.6.2007 г.; Министерски съвет, 5.2.2008 г.).

11. Проекти за решение за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Весела Драганова и група народни представители, 18.1.2008 г.; Иво Атанасов, 8.2.2008 г.; Стефан Софиянски и Красимир Каракачанов, 12.2.2008 г.).

12. Проект за решение за закриване на Юридическия факултет в структурата на Техническия университет - Варна (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2007 г.).

13. Проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Иван Костов и група народни представители, 29.11.2007 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 16.1.2008 г.; Яни Янев, 24.1.2008 г.; Пламен Моллов и Олимпи Кътев, 24.1.2008 г.).

14. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Михаил Миков).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 6.12.2007 г.).

16. Парламентарен контрол (петък, 9.00 - 14.00).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания