Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/10/2008 - 24/10/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

22 – 24 октомври 2008 г.

1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Преходното ислямско правителство на Афганистан за изменение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Демократична република Афганистан за замяна на терени и сгради в София и Кабул от 3 декември 1979 г.  (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за енергийната ефективност (Приет на първо четене на 18.9.2008 г.).

3. Изслушване на доклад на министър-председателя на Република България Сергей Станишев за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз по време на Словенското и Френското председателство (доклад по чл. 97л, ал. 1 от ПОДНС).

4. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 23.3.2007 г.; Мария Капон, 10.10.2008 г.; Румен Овчаров, Йордан Цонев и Милен Велчев, 15.10.2008 г.).

6. Законопроект за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Албания и Република Хърватия (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2008 г.) - 23.10.2008 г., четвъртък, 10.00 ч.

7. Второ четене на законопроекта за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (Приет на първо четене на 26.9.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за устройството на държавния бюджет (Приет на първо четене на 26.9.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за държавната финансова инспекция (Приет на първо четене на 3.10.2008 г.).

10. Проект за решение за приемане на Решение на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (2007/436/ЕО, Евратом) (Вносител: Министерски съвет, 13.10.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Приет на първо четене на 19.9.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 9.4.2008 г.; Минчо Спасов и група народни представители, 16.6.2008 г.; Министерски съвет, 12.8.2008 г.) - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (Приет на първо четене на 12.9.2008 г.).

15. Проект за решение за одобряване на Доклада за състоянието на околната среда през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2008 г.).

16. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 декември 2007 г. до 16 юли 2008 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 17.7.2008 г.).

17. Парламентарен контрол.

- Разисквания по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно правителствената политика в условията на световна финансова криза.

- Отговори на въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания