Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/05/2009 - 29/05/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

27 – 29 май 2009 г.

1. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 7.5.2009 г.) - продължение.

2. Законопроект за ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда (Вносител: Министерски съвет; 7.5.2009 г.) - продължение.

3. Проект на решение за преобразуване на Медицинския колеж - Враца, във Филиал - Враца, в структурата на Медицинския университет - София (Вносител: Министерски съвет; 12.5.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците в област София (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2009 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за администрацията (Приети на първо четене на 14 и 15.5.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Приети на първо четене на 30.4.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Приети на първо четене на 20.5.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Приети на първо четене на 14.5.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 3.4.2009 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приет на първо четене на 14.5.2009 г.).

11. Проект на решение за избиране на член на Сметната палата (Вносител: Валери Димитров – председател на Сметната палата; 26.5.2009 г.).

12. Проект на решение за избиране на Национално бюро за специалните разузнавателни средства.

13. Проект на решение за избиране на управител на Българската народна банка (Вносители: Ангел Найденов, Пламен Моллов и Йордан Цонев; 26.5.2009 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Приет на първо четене на 21.5.2009 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Приет на първо четене на 13.5.2009 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приети на първо четене на 20.3.2009 г. и 15.4.2009 г.) - продължение.

17. Проект за решение за преобразуване на Историко-юридическия факултет в структурата на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в Юридически факултет и Исторически факултет (Вносител: Министерски съвет; 22.5.2009 г.).

18. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" (Вносител: Министерски съвет; 25.5.2009 г.).

19. Проект за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2009 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001





    Последни заседания