Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/10/2009 - 09/10/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

7 – 9 октомври 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

Няма постъпили предложения.
________________________________________________________

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносители: Павел Димитров и Даниела Петрова; 27.8.2009 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция като донори и Европейската инвестиционна банка като управител (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2009 г.).

4. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Национална агенция "Пътна инфраструктура" (Вносител: Менда Стоянова; 30.9.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо гласуване на 17.9.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Приет на първо гласуване на 23.9.2009 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за регионалното развитие (Приет на първо гласуване на 23.9.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Лъчезар Тошев; 26.8.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за туризма (Приет на първо гласуване на 16.9.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Павел Димитров и група народни представители; 29.9.2009 г.).

11. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Приет на първо гласуване на 24.9.2009 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за електронната търговия (Приет на първо гласуване на 24.9.2009 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Десислава Танева, Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов; 25.9.2009 г.).

15. Полагане на клетва от г-н Иван Искров като управител на Българската народна банка.

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания