Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/11/2009 - 27/11/2009

ПРОГРАМА

за работата на Народното събрание

25 - 27 ноември 2009 г.

1. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта (Вносител: Красимир Велчев; 24.11.2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 29.10.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 29.10.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приет на първо четене на 29.10.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 4.11.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приет на първо четене на 4.11.2009 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение (Вносител: Министерски съвет; 26.10.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (Приет на първо четене на 5.11.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов, 10.11.2009 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.11.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за българските лични документи  (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители, 17.11.2009 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Вносители: Даниела Петрова и Вяра Петрова; 13.11.2009 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания