Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2009 - 11/12/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

9 - 11 декември 2009 г.

1. Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по труда и социалната политика (Вносители: Иван Костов и Мартин Димитров; 11.11.2009 г.) – продължение.


2. Искане за предсрочно освобождаване на председателя на Комисията по труда и социалната политика в 41-ото Народно събрание Емилия Радкова Масларова (Вносители: Геновева Алексиева и група народни представители на 24.11.2009 г.).


3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители, 17.11.2009 г.).


4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 19.11.2009 г.).


5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Приет на първо четене на 19.11.2009 г.).


6. Проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Искра Фидосова и група народни представители; 12.11.2009 г.).


7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 13.11.2009 г.).


8. Второ четене на законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г. (Приет на първо четене на 19.11.2009 г.).


9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов, 10.11.2009 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.11.2009 г.).


10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2009 г.).


11. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. и проект за решение по доклада (Вносител: Явор Нотев – председател на временната комисия; 2.12.2009 г.).


12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България  (Вносител: Министерски съвет, 2.12.2009 г.).


13. Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение (Вносител: Министерски съвет; 26.10.2009 г.).


14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (Приет на първо четене на 5.11.2009 г.).


15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 12.11.2009 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Яне Янев и група народни представители, 23.10.2009 г.; Лъчезар Тошев, 3.11.2009 г.; Министерски съвет, 18.11.2009 г.).


17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания