Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/06/2010 - 18/06/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

16 – 18 юни 2010 г.

1. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 129 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

2.  Проект за решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор (Вносители: Тодор Димитров и група народни представители; 15.6.2010 г.).

3. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. (Вносител: Румен Иванов; 11.6.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители (Приет на първо четене на 27.5.2010 г.).

5. Доклад за дейността на постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси по чл. 24а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 4.6.2010 г.). – точка първа за четвъртък, 17.6.2010 г.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 3.6.2010 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи (Вносител: Христо Бисеров; 5.5.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Приет на първо четене на 27.5.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители, 24.2.2010 г.; Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев; 30.3.2010 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приет на първо четене на 10.3.2010 г.) - продължение.

13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 31.5.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2010 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания