Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/07/2010 - 23/07/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 – 23 юли 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносители: Фани Христова и Йоана Кирова; 2.7.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2010 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2010 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.) (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2010 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 1.7.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Общ законопроект, изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по приетите на първо четене на 16.6.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за храните.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Приет на първо четене на 2.7.2010 г.).

12. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23.6.2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 176 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. – първа точка за четвъртък, 22.7.2010 г.

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 26.5.2010 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Приет на първо четене на 25.2.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Приет на първо четене на 11.3.2010 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума