Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/09/2010 - 01/10/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

29 септември – 1 октомври 2010 г.

1. Проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман (Вносители: Искра Фидосова и Димитър Лазаров; 28.9.2010 г.).

2. Проект за решение за избиране на Комисия за провеждане на тайното гласуване при избора на омбудсман (Вносители: Искра Фидосова и Димитър Лазаров; 28.9.2010 г.).

3. Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Приет на първо четене на 8.9.2010 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.). – от 11,30 ч. в сряда, 29.9.2010 г.

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС” (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2010 г.).

7. Проект за решение по отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2010 г.) – точка първа за четвъртък, 30.9.2010 г.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Приет на първо четене на 30.4.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Министерски съвет, 16.7.2010 г.; Емил Радев и група народни представители, 30.7.2010 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания