Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/12/2010
ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
за 7 декември 2010 г., вторник, 14.00 часа

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Доклад по общия законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 30.9.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на ГПК и по приетия на първо четене на 29.4.2010 г. законопроект за изм. и доп. на ГПК) - продължение.

2. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 18.11.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (Приет на първо четене на 4.11.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 8.9.2010 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 12.11.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 16.7.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Любен Татарски; 12.11.2010 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Меморандум за разби-рателство между правителството на Република България, предста-влявано от министъра на регионалното развитие и благоустрой-ството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2010 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССІ номер 2007 СВ16ІРО007 (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).


Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 3.12.2010 г., петък.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания