Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/12/2010 - 10/12/2010 1. Ново обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 24.11.2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 323 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията на Република България.

 2. Проект за решениe за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта (Вносител: Искра Фидосова, 8.12.2010 г.).

 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Приет на първо четене на 30.9.2010 г.).

 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 12.11.2010 г.).

 5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2010 г.).

 6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.). 

 7. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.).

 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 18.11.2010 г.) – точка първа за четвъртък, 9.12.2010 г.

 9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2010 г.).

 10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССІ номер 2007 СВ16ІРО007 (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2010 г.).

 11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2010 г.).

 12. Законопроект за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г в Люксембург Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, подписано от името на държавите членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името на Общността на 30 април 2007 г. във Вашингтон и ратифицирано със закон от Народното събрание на 27 февруари 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2010 г.).

 13. Първо четене на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

 14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания