Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/07/2002 - 19/07/2002
1. Законопроект за ратифициране на меморандуми за разбирателство във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2002 г.).

2. Проект за решения за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението на НАТО по програмата "Партньорство за мир" - "Кооператив Кий 2002", което ще се проведе на територията на Френската република (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приет на първо четене на 31.5.2002 г.) - продължение.

4. Законопроект за ратифициране на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нациии по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Вносител: Лъчезар Тошев; 4.7.2002 г.).

6. Проект за решение за одобряване на Енергийната стратегия на Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.5.2002 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълне-ние на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръ-жие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Приет на първо четене на 28.3.2002 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Приети на първо четене на 12.4.2002 г.).

9. Второ четене на законопроекта за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 28.2.2002 г.) - продължение.

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за далекосъобщенията (Вносители: Иво Атанасов и Любомир Пантелеев, 23.5.2002 г.; Министерски съвет, 13.6.2002 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 25.4.2002 г.).

12. Проект за решение за откриване на частно специализирано висше училище с наименование "Висше училище по застраховане и финанси" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 9.4.2002 г.).

13. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора (Вносител: Министерски съвет; 20.3.2002 г.).

14. Проект за решение за преобразуване на самостоя-телен частен Колеж по икономика и бизнесадминистрация със седалище Ботевград в частно специализирано висше училище с наименование "Международно висше бизнесучилище" и със седалище Ботевград (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2002 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Министерски съвет, 8.1.2002 г.; Хасан Адемов, 12.6.2002 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Судан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

17. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 20.6.2002 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 20.6.2002 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за банките (Приети на първо четене на 6.6.2002 г. ).

20. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията в Устава на Международната агенция по атомна енергия (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

21. Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумения между правителството на Република България и Френската агенция за развитие /AFD/ (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2002 г.).

22. Проект за решения за изменение на Решение на Народното събрание от 1 декември 2000 г. за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансови споразумения с Европейската инвестиционна банка, с Френската агенция за развитие и с Кредитната институция за възстановяване - Федерална република Германия, свързани с изпълнението на проекта за изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между Република България и Румъния в района на Видин - Калафат /Обн., ДВ, бр. 99 от 2000 г./ (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2002 г.).

23. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2002 г.).

24. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование /Обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г./ (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2002 г.).

25. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 19.6.2002 г.).

26. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания